Kimdir

Mustafa Efendi (Mustafa İbn-i Mehmed İbn-i Ahmed et-Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mustafa Efendi (Mustafa İbn-i Mehmed İbn-i Ahmed et-Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hal tercemesi yukarıda geçen, (Hayati-Zade)nin talebesi olup zamanına göre tıb ilmindeki iktidarını 1141 (1728) tarihinde bazı ilavelerle terceme ettiği (Nüzhetü’l-Ebdan fi Tercemeti Gayeti’l-itkan) adlı eseri ile isbat etmiştir. Reisu’l-Etibba Ömer Efendi adına müellef olup kendi el yazısı ile yazılı nüshası kendi kütübhanemde mahfuz olan ve bir mukaddime ile üç makale üzerine müretteb bulunan (Düsturu’t-Tabib fi Amel-i Mizani’t-terkib) ismindeki eserinin mukaddimesinde Sultan Ahmed’in Daru’ş-Şifasına birinci tabib olduğunu zikr ediyor. Bir nüshası da Nuruosmaniye’de vardır. Bunlardan başka Üstadı Mustafa Feyzi Efendi adına (Risale-i Feyziye fi Lügati’l-Müfredati’t-Tıbbiye) ismi ile Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye bir tıb lügatı yazmıştır. Bir de (Hulasetü’t-Tıb) isminde bir eseri vardır. Yenişehir, Bursa ve Mekke Mollalıklarında bulunduktan sonra 1157’de İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.