Ana Sayfa Sosyoloji Cemaatler Tarikatler MİSTİSİZM NEDİR ?

MİSTİSİZM NEDİR ?

0

MİSTİSİZM NEDİR ?
Mistisizm kelimesi eski Yunanca’dan alınmadır. “Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak” gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, inşam ahlâkan yüceltme, rûhî saadete erdirme, özündeki hakikati kavratma, görünen dünya¬nın üstünde ve ötesinde görünmeyenin şuûuruna erdirme çaba¬sıdır. Dinlerin derûnî ve rÛhânî yönüdür. Bu bakımdan din fik¬ri nasıl insanlık kadar eski ise, mistisizm ve rûhânî hayat da o kadar eskidir. Dinsiz bir toplum olmadığı gibi, mistik tarafı, rûhânî hayatı bulunmayan bir din de mevcud değildir. İlâhî menşe’li dinlerde olduğu gibi, beşerî dinlerde de vardır.

“Mistik tecrübe” denilen rûhî duyuş ve derûnî anlayışın ma-hiyeti bütün dinlerde ve felsefî sistemlerde benzerlikler arzet- mektedir. Farklılık, mistiklerin yetiştikleri kültür ve medeniyet ortamından etkilenme sonucu ortaya çıkan tezahürlerde ve manevî halleri yorumlamadadır.
Mistisizm, riyâzat ve mücâhede denilen usullerle insan rûhunun ahlâkan yükselmesini sağlamaya çalışır. Bu riyâzat ve mücâhedeler insanı, içindeki yüce hakikatte fânî olmaya ve onu aklen değil, zevkan bilmeye götürür. Bunun sonucu rûhî saâdettir. Bunun tarifi yapılamaz, ancak yaşanılarak kavranılır