Mevlevihane Nedir Ne Demektir Anlamı, Bölümleri

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin adına kurulan Mevlevilik Tarikatına mensub Mevlevîlerin zikir, devrân ve
âyinler yaptıkları tekkelere verilen isim. Mevlevi tekkelerinin en büyüğü, tarikatın merkezi olan Konya’daki Mevlevîhânedir. Ondan sonra sırayla İstanbul, Manisa, Gelibolu ve Edirne’deki tekkeler gelirdi. İstanbul’un başlıca Mevlevihâneleri arasında bulundukları semtlerin adlarıyla anılan Galata, Yenikapı, Kasımpaşa, Beşiktaş, Bahariye ve Üsküdar Mevlevîhâneleri bulunuyordu. Bunların dışında Ankara, Kayseri, Bağdat, Mısır ile Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde de bazı Mevlevîhânelerin bulunduğu görülür.

Diğer tarikatlara ait tekkelerden biraz farklı olan Mevlevîhâneler, büyük bir bahçe içinde çeşitli birimlerden meydana gelen müstakil müesseselerdir. Bu birimlerin başlıcaları şunlardır:

Semâhâne: Üstü tavan veya kubbe ile örtülü olup, ortada meydan denilen ve dervişlerin semâ etmeleri için yuvarlak bir saha ile kıble tarafında bir mihrab bulunurdu.
Türbe: Semâhâne içinde veya bahçede, Mevlevî şeyhlerinin gömülü bulunduğu yer.
Çilehâne: Mânevî bakımdan ilerleme için dervişlerin yalnız başlarına ibadet ve riyazetle meşgul bulundukları yer.
Hücreler: Dervişlerin birkaç kişilik guruplar halinde yattıkları odalar.
Selâmlık: Tekke şeyhinin bulunduğu ve misafirleri kabul ettiği daire.
Haremlik: Şeyhin ve aile fertlerinin oturdukları mahal.
Mutfak ve kiler: Dervişlerin yemeklerinin piştiği, erzaklarının muhafaza edildiği yer.
Meşkhâne: Yeni dervişlerin semâ talimleri yapmaları için döşemesine iri çiviler çakılı büyük oda.

İlgili Konular
Mevlevi Müziği
Mevlevi Tekkesi
Mevlevilikte Sema
Günümüzde Mevlevilik
Mevlevi Ayini
Mevlevi Tarikatı Silsilesi
Mevlevilik ve Siyasi İktidarlar
Nasıl Mevlevi Olunur