Ana Sayfa Nedir ? Mevlevi Tarikatı Silsilesi Kimlerdir, Hakkında Bilgi

Mevlevi Tarikatı Silsilesi Kimlerdir, Hakkında Bilgi

0

Her tarikat, kendisini Hz. Peygambere bağlayan bir isimler zincirine sahiptir. Bu zincirin baştan ikinci büyüğü her zaman Hz. Ali olmuş, ondan sonra, tarikatın kurucusuna. kadar gelen isimler değişmiştir. Mevlevi kaynaklarına göre Mevlevilik silsilesi şöyledir;

Hz. Muhammed
Hz. Ali
Hasan El Basrî
Habib Acemî
Davud Tâî
Maruf Kerhî
Seriyyi Sakâtî
Cüneyd-i Bağdadî
Dülef bin Cahder eş-Şiblî
Muhammed Zeccac
Ebu Bekr en-Nessac
Ahmed Gazalî Hatib Belhî
Şemsul Eimme Abdullah Serahsî
Bahaddin Veled (Mevlânâ’nın babası)
Seyyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizi
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî

Bazı kaynaklar Hz. Ali ile Hasan el Basri arasında Hz.Ali’nin büyük oğlu Hasan’ın bulunduğunu ileri sürerler. Genellikle tarikat silsilelerinde Hz.Peygamber ile tarikat kurucusu arasındaki isimler tartışmalı olmakta, fakat kurucudan sonraki devre (ki, mevlevi tarikatında, bu babadan oğula geçtlği için hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar kesindir) tam bir kesinlik arzetmektedir.

Mevlânâ’nın, her ne kadar bu tarikata ismini vermişse de, bir tarikat kurup bunun teşkilatlandırılması, tekkeler ve şeyhler halinde dört bir yana dağılması veya kurucular gönderilmesi, gerek törenleri, gerek ekonomik ve sosyal sistemleri ile bir disipline bağlanması gibi, fazla dünyevî işlerle uğraşması söz konusu olamazdı. Mevlânâ, mevlevilik için gerekli cevheri, eserleriyle, kişiliğiyle, çevresine ve çağma bırakmış, bu cevher, yakınları ve daha sonra da oğul ve torunları tarafından organize edilerek büyük bir tarikata dönüştürülmüştür.

Sultan Veled’in halifelik süresi 30 yıldır. Vefatından sonra yerine oğlu Emir Ârif Çelebi geçti. Babasının başlattığı tarikatlaşma yolunda büyük bir başarı gösteren Arif Çelebi, Anadolu ve Azerbaycan’da pek çok şehri gezdi, sultanlar, vezirler ve emirlerle görüştü, gittiği yerlerde Mesnevi’yi, semai ve Mevleviliğin adap ve kurallarını tanıttı. Dedesinin, her geçen gün artan ününü Konya’daki Mevlevi dergâhının itibarı için kullandı. Azerbaycan’dan Macaristan içlerine kadar yüzlerce (Hangâh) ve (zaviye)’de Mesnevi okunuyor, pek çok Mevlevi tekkesinde tarikatın gerekleri yapılıyor, binlerce derviş sema ve şiirle meşgul oluyordu.

Tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 1925’e kadar, tamamı da Sultan Veled soyundan gelen 34 Mevlevi şeyhi, merkezi Konya olan ve kültür-sanat hayatımızda bir akademi görevi yapan Mevleviliğin gönül hâkimiyetini sürdürdüler.

İlgili Konular
Mevlevi Müziği
Mevlevi Tekkesi
Mevlevilikte Sema
Günümüzde Mevlevilik
Mevlevi Ayini
Mevlevilik ve Siyasi İktidarlar
Nasıl Mevlevi Olunur