Mescid-i Nebi Mescid-i Nebevi Nedir, Anlamı, Nerededir

Mescid-i Nebî. Nebi (Hz.Muhammed)’nin mescidi anlamına gelir. Medîne şehrinde, hicretten sonra Hz. Muhammed’in sahabeleriyle birlikte yaptığı ilk mescid, câmi. “Mescid-i Nebevî”, “Mescid-i Resûl”, “Mescid-i Seâdet” ve “Mescid-i Şerîf” adları ile de anılır.

Hz. Muhammed Medine’ye Hicret ettiği zaman Ebû Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olmuş ve oraya komşu olan mahalde Sehl ve Süheyl adlarındaki yetimlere ait olan arsayı satın alarak burada bir mescid yapılmasını emretmiş ve temele ilk taşı kendi eliyle koymuştur. Medine’de yapılan bu ilk mescidin duvarları kerpiçten, sütunları hurma ağacındandı. Tavanı ise hurma yapraklarıyla örtülmüştü. Mescid’i Nebevî Hz. Ömer zamanında H. 17/638 yılında kârgir olarak yapılıp, bir derece daha genişletilmiş ve H. 29/649 Hz. Osman tarafından mermer sütunlarla mükemmel bir surette te’sis olunmuştu. Emevi haliyesi Velid b. Abdülmelik zamanında ve Ömer b. Abdülaziz’in Medine valiliği sırasında Mısır’dan getirilen mimarlar ve san’atkârlar tarafından Salih b. Keysan’ın nezaretinde yeniden bina edildi. Abbasî halifelerinden Mehdî ve Me’mûn zamanında bir kat daha genişletildi. Eyyubi ve Memlûk hükümdarları da Mescid-i Nebevi’ye büyük ilgi gösterip tezyin etmişlerdir. 1517’den sonra Osmanlı hükümdarları da Haremeyn-i Şerifeyn’in imarına büyük gayret sarfetmişler Sultan Abdülmecid, o günün parasıyla 1 milyon lira sarf edip Mescid-i Nebeviyi ve Ravza-i Mutahhara’yı yenilemiştir.

Hz Muhammed’e Hicretin ikinci senesi, Receb ayında, kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye dönmesi emrolununca, Mescidin Mekke’ye karşı olan kapısı kapatılıp karşı tarafa, yâni Şam tarafına yeni bir kapı açıldı. Şimdi bu kapıya “Bâbüttevessül” denmektedir ve bugün Mescid-i Nebevî’nin beş kapısı vardır. Bunlardan ikisi batı duvarında olup, kıbleye yakın olana “Bâbüsselâm”, kuzey köşesine yakın olana “Bâbürrahme” denir. Doğu duvarının kıble tarafında kapı yoktur. Doğu duvarında, “Bâbürrahme” karşısında “Bâbülcibrîl” vardır. Medîne’de, Kudüs’e karşı on altı ay kadar namaz kılındı. Mekke’deyken, önce Kâbe’ye karşı namaz kılınırdı. Hicretten az bir zaman önce, Kudüs’e karşı kılınması emrolundu. Mescid-i Şerîf’in kıblesi değiştirilirken, Resûlullah Kâbe’yi mübârek gözleriyle görerek, kıblenin cihetini tâyin etti.

Mescid-i Nebî içindeki kısımlar şunlardır: 1) Hücre-i Seâdet (Hz. Peygamberin, Ebû Bekir ve Ömer’in kabirlerinin bulunduğu oda). 2) Minber-i şerîf. 3) Suffe yeri. 4) Üstüvâneler (mescidin direkleri).

Mescid-i Nebî’de minber yapılmamıştı. Hz Muhammed hutbeyi ayakta okurdu. Sonradan buraya bir hurma çubuğu dikildi. Daha sonra dört basamaklı bir minber yapıldı. Resûlullah üçüncü basamakta ayakta dururdu.