Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Mehmet Akif Ersoy Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Mehmet Akif Ersoy Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

0

İstiklal marşı şairi. 1873 yılının Aralık ayında, İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğdu ve 27 Aralık 1936 Pazar günü, saat 19.45’te Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda öldü. Babası Mehmed Tâhir Efendi ve annesi Emine Şerife Hanım’dır Öğrenimine Fatih’te mahalle mektebinde başladı, Emir Buhari iptidai mektebinden mezun oldu. Peşinden Fatih Merkez Rüştiyesini bitirdi. Bir müddet Mülkiye İdadisine gitti. Fakat gerek Fatih yangınında evlerinin yanması, gerekse babasının ölümü ailesini maddi bakımdan zor durumda bıraktı. Akif’in okuması da zorlaştı. Bu yüzden 1888’de açılan Mülkiye Baytar Mektebi’ne yatılı olarak girdi. 1893’te mektebin ilk mezunu ve birincisi olarak diploma aldı. Aynı yıl Tarım Bakanlığına bağlı olarak çeşitli illerde hayvan hastalıkları ile ilgili çalışmalar yaptı. Bir müddet Halkalı Ziraat mektebinde öğretmenlik yaptı. II. Meşrutiyetten (1908) sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Şubesinde Osmanlı Edebiyatı dersleri okuttu.

Zirâat nezâretinde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedâvisi için bir hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Âkif’in memuriyet hayatı 1893 yılında başlar ve 1913 târihine kadar devam eder. Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Dârulfünûn’da edebiyat dersleri veriyordu.

1893 senesinde Tophâne-i Âmire veznedârı M. Emin Beyin kızı ismet Hanımla evlendi.Mondros Mütârekesi ile nihayete erdikten sonra, galip devletler Türk vatanını parçalamak ve paylaşmak için dört taraftan saldırmağa başlamışlardı. Harpten son derece bitkin bir halde çıkan Türk milleti, vatanını müdâfaa için silâha sarıldı. Âkif, vatan müdâfaasının ehemmiyetini anlatmak için hutbelerle halkı, istiklâlini muhâfaza etmek için savaşmaya çağırdı. Anadolu’da Millî Mücâdele rûhunun yayılması üzerine, Anadolu’ya iltihâka karar verdi.

İstanbul’dan deniz yoluyla İnebolu’ya çıktı. Oradan Ankara’ya hareket etti. Konya isyanı üzerine Konya’ya gidip, ayaklanmanın bastırılmasında mühim rol oynadı. Sonra tekrar Ankara’ya döndü. Ankara’dan Kastamonu’ya giderek Nasrullah Câmiinde verdiği vaazlar neşredilerek memleketin her tarafına dağıtıldı. Sonra Ankara’ya döndü.

1920 târihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 Şubat 1921 günü İstiklâl Marşı’nı yazdı. Meclis 12 Martta bu marşı kabul etti.

Zaferden sonra İstanbul’a geldi. Abbâs Halîm Paşanın dâveti üzerine 1923’te Mısır’a gitti. O kışı Mısır’da geçirip, baharda döndü. Artık her yıl kışı Mısır’da, yazı İstanbul’da geçiriyordu. Halîm Paşa geçimini karşılamayı taahhüt etti. Ertesi yaz İstanbul’a dönünce Diyanet İşleri Riyâseti tarafından Kur’ân-ı kerîmi tercüme etme vazifesi verildi. Âkif yıllarca çalıştı.

Âkif’in Kur’ân Meâli