Ana Sayfa Kimdir Mehmed Mansur Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmed Mansur Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Mehmed Mansur Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarif ve hamiyyet erbabından çalışkan bir zat olup mekteb muallimlerinden olan babası Kolonyalı Abdullah Efendi’nin Manastır’da muallimliği esnasında Manastır’da doğmuştur. İlk tahsilini ikmalden sonra İstanbul’a gelerek Rumca ile eski Yunan diline olan vukufu dolayısıyla Bab-i Ali Terceme Odasına me’mur oldu. Bu esnada İngiliz Meşhur müsteşriki Redhavz’dan Fransızcayı tahsiI ettiği gibi biraz da İngilizce öğrendi. Resmi me’muriyeti esnasında yükselerek Devlet şurası aza muavinliğine tayin olunmuştur. Bu me’muriyette iken emekliliği icra edilerek Gebze’de oturmağa başlamıştır. 1314 (1897) tarihinde irtihal edip Çoban Mustafa Paşa Camii kapısı karşısında defn edildi.

Avrupa’nın terakki etmiş dillerini nazar-ı dikkate alarak her hükûmette ulum ve fünunun inkişafı evvel be-evvel milli dilin terakkisine vabeste olduğuna kani bulunduğu cihetle o tarihte Tıb mektebindeki Fransızca tedrisin aleyhindeki isabetli fikir sahibleri ile teşrik-i mesai edip maksadına nail olmuştur.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.