Din Sosyolojisi

Mahallî Birlikler: Köyler ve Şehirler Tabiî Dinî Gruplar

Mahallî Birlikler: Köyler ve Şehirler Tabiî Dinî Gruplar

Tabiî bağlarla kurulmuş olan gruplar sadece aileler ve klanlardan ibaret değildir. Kan hısımlığının yanı sıra komşuluğun etkisiyle oluş­muş mahalli birlikler de tabiî gruplardandır. Nitekim, sosyal antropo­loji toplumun teşkilatlanması ve tabakalaşmasında komşuluğun önemli bir yerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Modern antro­pologlardan çok daha önce, eski Yunan filozofu Aristo ise, yan yana pek çok aile kolonilerinden ibaret olan evlerden müteşekkil “kome” yi yani küçük köy cemâatini, aile ve akrabalık grubundan hemen son­ra gelen sosyal ünite olarak telâkki etmektedir.

Komşuluk esasına dayalı birlikte ikâmetin ortaya çıkardığı mahal­li sosyal ünitelerin, din sosyolojisinde aynı zamanda tabiî dinî cemâat-