Kıyamet Alametleri Nelerdir, Ayetleri, Hadisleri, Hakkında Bilgi

0
46

Kıyamet Alametleri. Kozmolojik düzenin bozulmasından önce meydana gelecek olan ve bu sürecin jeolojik zaman ölçüsüyle yaklaştığına işaret eden belirtiler.

Sözlükte “alâmet” mânasındaki şerafcn çoğulu olan eşrât ile “zaman dilimi, belir­lenmiş vakit” anlamına gelen saat keli­melerinden oluşan eşrâtüs-sâa “kıyamet alâmetleri” demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de değişik adlarla anılan kıyametin isimle­rinden biri “es-sâa”dır. Kur’an’da eşrâ-tü’s-sâa terkibi yer almamakla birlikte bir âyette eşrâtin “sâafin yerini tutan za­mire muzaf olması yoluyla bu terkip do­laylı biçimde oluşturulmuştur.[Muham­med 47/18] Kur’ân-ı Kerîm’de “kıyametin kopma zamanı” anlamında kırk yerde ge­çen saat kelimesinin yer aldığı âyetlerde kıyametin mutlaka vuku bulacağı belirti­lir. Onun kopuş zamanı yaklaşmış ve alâ­metleri ortaya çıkmıştır. Ansızın gerçek­leşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir. dünyadaki dav­ranışlarının karşılığını görmeleri için bu­nun zamanı insanlardan gizlenmiştir. Kur’an’da kıyamet alâmetlerinin neler­den ibaret olduğuna dair bilgi verilmemiş, sadece Ye’cûc ve Me’cûc’ün gelişin­den [Enbiyâ 21/96] dâbbetü’l-arzın çı­kışından [Neml 27/82] göğün insanla­rı saracak bir duman (duhân) yayacağın­dan [Duhân 44/11-12] ve ayın yarılacağından [Kamer 54/1] bahsedilmiştir.

Hadislerde de kıyamet alâmetleri eşrâtü’s-sâa tabiriyle ifade edilir. Bu hadis­lerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alâmetleri sayılacağını haber vermiştir. Âhir zaman peygam­beri ve son nebî olması dolayısıyla kıya­mete yakın bir zaman diliminde gönde­rildiğini açıklayan Resûl-i Ekrem’in kıyamet alâmeti olarak zikrettiği rivayet edilen olayların başlıcaları şunlardır: İlmin ortadan kalkıp ceha­letin yerleşmesi, sarhoşluk veren içkile­rin yaygınlaşması, zinanın alenî hale gel­mesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekât verilecek kimse buluna­mayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbi­riyle savaşması, adam öldürme olayları­nın ve fitnelerin fazlalaşması, elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusu­nun artması, müslümanların kıldan ayak­kabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi, yeryüzünde Allah veya lâ ilahe illallah di­yen bir kimsenin kalmaması, gece ile gün­düzün birbirine eşit hale gelip kopuş za­manının yakınlaşması, Ye’cûc ve Me’cûc Seddi’nin açılması, (Suriye’de bulunan] Busrâ’daki develerin boyunlarını aydınla­tacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkma­sı, depremlerin sıklaşması, güneşin batı­dan doğması, dâbbetü’l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımada­sında kara parçalarının batması. Hadislerde belirtildiğine göre kıyametin kopuşu ansızın vuku bulacak, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına gö-türemeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacaktır.