Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

KAST

 

 KAST

 

Toplumsal
tabakalaşmanın bir türüdür. Belirli soy, meslek veya aileden gelen in­sanların
saflık (purİty) derecelerine göre farklı toplum katmanları halinde birbirin­den
ayrılmalarını ifade eder. Bu durum gi­derek, aynı kast içinde olanların daha az
saf olan başka kastlarla evlenmemesi, on­lardan kendi mesleki sınıflarına insan
sok­maması ve siyasi alanda kendi dışındakile­re yönetimde yetki vermemesi
noktasma kadar gelir. Bu saflık, arınma ayinlerinin kurallarıyla belirlenir.
Kast sisteminin en alt tabakası “dokunulmaz” olarak tanımla­nır,
çünkü onlar dini arınmayı sağlayan ayinleri ifa etmekten men edilmişlerdir.
Kast sistemi temelde, servet ve saygınlık sahibi olmanın arınma ayinlerini ifa
et­mekten yasaklanmış olan toplumsal grup­lara kapalıda*. Bu ayin kuralları
dışardan evlenmeme kuralıyla yasağı daha da güç-