KAMU SEKTÖRÜ

 

KAMU SEKTÖRÜ

 

En iyi devletin, en az
müdahele eden devlet olduğu şeklindeki anlayışın XX. yüzyılda terkedilmesinden
sonra, devle­tin ekonomik faaliyetler içindeki ağırlığı giderek
artmayabaşlamıştır. Diğer bir ifa­deyle, geçmişte sadece savunma, güven­lik,
İstatistik veri ve idari hizmet sunma gi­bi fonksiyon üstlenen devlet kesimi,
günü­müzde merkezi, bölgesel ya da yerel dü­zeyde ekonomide alınan üretim ve
tüke­tim kararlarının önemli bir parçasını oluş­turmaktadır.

Kamu sektörü,
sermayesinin tamamı ve­ya yarısından fazlası devlete ait olan teşeb­büsler
topluluğunu ifade etmektedir. En­düstri leşm iş Batı ülkelerinde, devletin
ekonomik karar alma sürecine katılması bu sektörün doğmasına neden olmuştur.
Daha açık bir ifadeyle devletin üretim ve tüketim faaliyetlerindeki rolü bu
sektörün doğuşuna ve gelişimine neden olmuş­tur, öte yandan, gelişmekte olan
ülkeler­de de ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabalarında kamu sektörü önemli
rol oy­namaktadır.

Kamu sektörünün
ekonomik rolü son derece önemlidir. Altyapıyı hazırlama, ya­tırımları
hızlandırma ve piyasa ekonomisi­nin aksayan yönlerini ortadan kaldırma,
bunlardan sadece bir kaçıdır. Kamu sek­törü ülkenin ekonomik refahı yanında, po­litik
refahını da artırma görevini üstlen­mektedir.

Kamu sektörü karma
ekonomik sistem içinde faaliyet gösterdiğinden, ekonomik kaynakların tahsisinde
sağladığı etkinlik büyük önem arzetmektedir. Ulusal refa­hın maksimizasyonu
buna bağlı bulundu­ğundan ekonomide kamu ve özel sektör oram ile ekonomik gücün
merkezileşme­sinde kamu ve özel harcamaların izleyece­ği trend de tartışma
konusu olmaktadır.

Nazım EKREN Bk. Özel
Sektör.