II. Bayezid Köprüsü -Edirne- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

II. Bayezid Köprüsü, Edirne’de Tunca nehri üzerinde XV. yüzyıl sonlarında yapılan köprü.

Sultan II. Bayezid’in Edirne’deki büyük külliyesinin şehirle bağlantısını sağlamak üzere aynı manzumenin bir parçası ola­rak yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebep­le Yeni İmaret Köprüsü adıyla da anılan ve kitabesi bulunmayan yapı, yakının­daki külliye ile beraber aynı tarihlerde inşa edilmiş olmalıdır. Caminin kitabesi yapım tarihini 889-893 (1484-1488) ola­rak verdiğine göre köprü de aynı yıllar­da tamamlanmış sayılabilir. Cami, diğer külliye binaları ile köprünün beraberli­ğini eski fotoğraflarda görmek müm­kündür. Edirne’de Beyazıt Külliyesi’nin Cemâziyelâhir 89

2. 895 (1489-90) ve 898 Zilkade başı tarihli olmak üzere üç vakfiyesi bulunmaktadır. Bunlardan sonuncu olan Türkçe vakfiye 29 Receb 913 istinsah tarihini taşımaktadır. Bu vakfiyede külliyeyi teşkil eden yapılar sa­yılırken köprünün de bu güzel ve zengin manzumenin bir parçası olduğu açıkça belirtilmiştir. Aynı vakfiyede köprü altın­daki iki değirmenle bir dolap da külli­yenin evkafı arasında sayılmıştır,

Atalay Bayık’ın yazdığına göre, “Son su feyezanlarında buzların gövdeyi tıka­masından bu güzel köprünün iki gözü yıkılmış ve ahşap ilaveli olarak tamir edilmiştir”. Ancak bu kısa not, Beyazıt ve Yalnızgöz köprüleri başlığı altında ol­duğundan yıkılan köprünün hangisi ol­duğu anlaşılmamaktadır. Cevdet Çulpan köprünün uzunluğunu 78 m., genişliğini 6 m. olarak verir. Halbuki Gülgün Tunç’un yazdığına göre uzunluk 126,55 m. olup içten içe genişliği 5,60 metredir. En büyük kemer açıklığı ise 10 metredir. Muntazam  işlenmiş  kesme  taşlardan yapılmış olan Beyazıt Köprüsü’nün altı büyük ve sivri kemerli gözü vardır: ayrı­ca yanlarda iki tahliye gözü bulunmak­tadır. Köprü tabliyesinin iki yanında ay­nı taştan işlenmiş korkuluklar uzanır.

Edirne’de Beyazıt Köprüsü, bu şehir­deki çok sayıda benzerleri arasında sa­nat değerine sahip ve bütünü ile Türk eseri olan bir yapıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi