Ana Sayfa Kimdir İbnü’d-Dehhân, Nâsıhü’d-Dîn Kimdir? Hayatı ve eserleri

İbnü’d-Dehhân, Nâsıhü’d-Dîn Kimdir? Hayatı ve eserleri

0

İbnü’d-Dehhân, Nâsıhü’d-Dîn Kimdir? Hayatı ve eserleri: Saîd b. el-Mübârek b. Alî, nuhâtın a’yânından meşhur bir zâttır. (494) târihinde doğmuş, (569) da Musul’da vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i Îlmısî:

İbnü’d-Dehhân, yüksek bir âlimdir, Ebü’l-Kaasım Hibetullâh’dan, Ebû Gaalib Ahmed b. el-Bennâ’dan ve sâireden hadîs dinlemiştir. İmâdü’1-Kâtib der ki: “İbnü’d-Dehhân, asrının Sîbeveyhi’dir,onun zamanında denilirdi ki El yevm Bağdad’da nahiv âlimi şu dört zattan ibarettir. Cevâliki, İbnü’ş-Şecerî, Îbnü’l-Haşşâb, İbnü’d-Dehhân.” Müfessir olan bu zâtın bir kısım eş’ân da vardır. Bir kıt’asını kaydediyoruz :

Müellefatı:  kırk ciltmiş.nüket-i nahviyyeye dâirdir ve saire.

Me’haz’: Buğyetü’l-vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi