Ana Sayfa Kimdir İBN-İ MERDEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İBN-İ MERDEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

0

Ahmed b. Mûsâ b. Merdeveyh el-Isfehânî, meşhur bir muhaddistir. Kün­yesi Ebû Bekr’dir. (323) târihinde doğmuş,  (416) senesinde vefat etmiştir.

Tefsir Ve Hadis İlmindeki Mevkii:

İbn-i Merdeveyh, müfessirdir, müverrihtir, bahusus büyük bir muhad­distir. Hafız, i’timâde şâyân, hadis ricalinin ahvâline muttali’ bir zâttır. İs­fahan’ın en yüksek ulemâsından, üdebâsından sayılırdı, Ebû Sehl b. Ziyâd el-Kattân, Meymûn İîbn-i Ishak el-Horasânî, Muhammed b.Abdil’llâh es-Saf-fâr gibi meşâhirden hadis azhetmiş, kendisinden de Ebü’l-Kaasım Abdü’r-Rahmân b. Mende, Abdü’l-Vehâb, Ebû Muti’ Muhammed el-Mısrî gibi zatlar rivayette bulunmuşlardır. “Melîhü’t-tesânîf”  olmakla ma’ruftur.

Rivayet etmiş olduğu ahâdîs-i şerîfeden dördünü teberrüken kaydedi­yoruz :

1- Şüphe yok ki. Kur’ân-ı  Mübin  hüzn ile nazil  olmuştur. Binâenaleyh, Kur’ân’ı okuduğunuz za­man hüzün göstermeğe çalışınız.”

2-“ Tebâreke Sûresi yok mu, o kabir azabını men’ edicidir”.

3- Hızır, llyas’tan başka değildir.

4- Deniz tamâmiyle pâktir, suyu da temizdir.”

Müellefâtı:

Me’hazlar:  Tezkiretü’l-Huffâz,  KünûzÜ’l-Hakaayık fi  Hadis-i Hayri’ Halayık, Kaamûsu’l-A’lâm.[329]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi