Hz Lut Kimdir, Hayatı, Kıssası, -Tevrat, Kitabı Mukaddes’e Göre- Hakkında Bilgi

0
49

Lût. Kur’an’da adı geçen bir peygamber.

Tevrat’ta Terah’ın çocuklarından Haran’ın oğlu ve İbrahim’in yeğeni olarak gösterilir. İslâm öncesi Arap toplumunda bilinmeyen lût kelimesinin İbrânîce veya Süryânîce olduğu ileri sürülmektedir. Haran Ur şehrinde öldükten sonra Terah oğlu İbra­him’i, gelini Sâre’yi ve torunu Lût’u ala­rak Harran’a gelmiş, Terah Harran’da öldükten sonra Hz. İbrahim yeğeniyle bir­likte Ken’ân diyarına gitmiştir. Lût, İbrahim’in Mısır yolcu­luğuna da katılmış Ölü­deniz (Lut gölü) yazmalarından Genesis Apocryphon’a göre Firavun’un görevli­lerine karşı İbrahim’in sözcülüğünü yap­mış, pek çok mülk edinmiş ve orada ev­lenmiştir. Mı­sır’dan tekrar Ken’ân diyarına dönen Hz. İbrahim ile Lût’un çok miktarda koyun ve sığır sürüleri vardı. Buna karşılık bölgede az sayıda kuyu bulunduğu için adamları arasında tartışmalar çıkınca Lût onlardan ayrılarak verimli Erden havzasına yönel­miş ve Sodom çevresinde (günümüzde Ölüdeniz’in güneyindeki Usdum tepesi ci­varında) çadırlarını kurmuştur. Erden havzasındaki Sodom, Gomore (Gomorre Gomerrhe), Adma, Tseboim ve Bela şehir­lerinin halkı Elam Kralı Kedorlaomer’e is­yan edip yenilince Lût da esir alınmış, an­cak yeğeniyle ilgisini kesmeyen İbrahim tarafından kurtarılmıştır.

Tevrat’a göre Sodom halkı Rabb’e karşı günahkârdır; orada her türlü ahlâksızlık, özellikle de cinsî sapıklık yaygındı. Bunları cezalandırmakla görevli me­lekler insan suretine girip misafir olarak İbrahim’e gelirler. Tanrı, Sodom ve Gomore’nin günahının çok ağır olduğunu ve helak edileceklerini bildirir. İbrahim ise oradaki iyi insanların hatırına bu kararın gerçekleşmemesi için yalvarınca kendisi­ne eğer on iyi kişi varsa oranın helak edil­meyeceği vaad edilir, ancak on kişi bile bu­lunamaz. Akşam vakti Sodom’a varan iki melek şehrin kapısında oturan Lût’un daveti üzerine ona misafir olurlar. Halk evin çevresini sararak Lûttan misafirle­rini kendilerine teslim etmesini ister. Lût ise her istenileni yapabileceğini, hatta kızlarını kendilerine teslim etmek sure­tiyle feda edebileceğini, ancak misafirle­rini vermeyeceğini söyler. Halk Lût’u teh­dit ederek kapıyı kırmaya kalkışınca melekler müdahale ederek Lût’u içeriye alır ve dışarıdakileri evin kapısını bulamaya­cak şekilde kör ederler.