Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Hz Lut Kimdir, Hayatı, Kıssası, Kuranda, İle İlgili Ayetler, Hakkında Bilgi

Hz Lut Kimdir, Hayatı, Kıssası, Kuranda, İle İlgili Ayetler, Hakkında Bilgi

0

Lût. Kur’an’da adı geçen bir peygamber.

Kur’ân-ı Kerim’de yirmi yedi yerde is­men zikredilen Lût’un İbrahim’in tebliği­ni kabul ettiği [Ankebût 29/26] onunla birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı [Enbiyâ 21/71] peygamberlerden olduğu [Sâffât 37/133] diğer peygamberler gibi âlemlere üstün kılındığı [En’âm 6/ 86] ona hüküm ve ilim verildiği, sâlihlerden olduğu ve ilâhî rahmete kabul edil­diği [Enbiyâ 21/74-75] bildirilmektedir. Tevrat’ta iddia edildiği gibi Lût, amcası İbrahim’in çobanlanyla kendi çobanları arasında çıkan bir anlaşmazlık üzerine ve mümbit topraklan tercih ettiği için değil peygamber olarak görevlendirilip gön­derildiği için [Sâffât 37/133] Sodom’a gitmiştir. Kavmine Allah’a karşı gelmek­ten sakınmalarını, kendisine itaat etme­lerini, kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlâksızlık ve günah olduğunu bildirmiş, bundan vazgeçme­lerini istemiştir. Kavmi ise işlerine karış­maya devam ettiği takdirde sürgün edi­leceğini söylediği gibi, “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir” diye kendisine meydan okumuştur. Bu­nun üzerine Lût onların yaptıklarının ve­balinden kendini kurtarması için Allah’a dua etmiştir.[A’râf 7/80-81; Şuarâ 26/160-166; Neml 27/54-55; Anke­bût 29/28-30] Lût’un duasını kabul eden Allah ahlâksız kavmi helak etmek üzere Cebrail, Mîkâil ve İsrafil oldukları nakle­dilen üç meleği görevlendirir. Melekler genç ve yakışıklı birer erkek suretinde önce Hz. İbrahim’e gelip İshak’ın doğumunu müjdelerler, ayrıca Lût kavmini helak etmek üzere geldikleri­ni haber verirler.[Hûd 11/69-70; Hicr 15/ 57-58; Ankebût29/31] İbrahim, Lût’un onlarla beraber yaşadığını hatırlatarak helakin biraz tehiri ve inananların kur­tulması konusundaki temennilerini Al­lah’ın elçilerine tekrarlar.[Hûd 11/74] Hz. İbrahim’in meleklerle konuşmasının ay­rıntıları Kur’an dışı İslâmî kaynaklarda yer almaktadır; benzer bir konuşma Tevrat’a göre Tanrı ile İbrahim arasında geçmiş­tir. Hz. İbrahim meleklere, içinde 400 mü­min bulunan bir yeri helak edip etmeyeceklerini sorar ve oranın helak edilmeye­ceği sözünü alır. Ardından rakamı kade­meli bir şekilde ona kadar indirir, fakat orada on mümin bile yoktur. Bunun üzeri­ne melekler azap emrinin geldiğini, fakat Lût’un ve ailesinin kurtulacağını bildirir­ler.[Hûd 11/76; Ankebût 29/31-32]