Kimdir

Hayreddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hayreddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1289 (1873) senesinde neş’et eden Osmanlı tabiblerinden olup Sakız’lıdır. Mezuniyetinin başında cerrahi tahsili için Paris’e gönderilmiş, avdetinde Tıbbiye Mektebleri (Seriyyat-ı Hariciye) muallim muavinliğine, sonradan harici hastalıklar muallimliğine, Tıbbiye-i Mülkiye cerrahi ameliyatı muallimliğine ve son inkilab üzerine sıhhiye Dairesi Reisliğine tayin olunmuştur. Tekaüd olduktan sonra Tıb Fakültesi fahri muallimliğinde bulunmuştur. Güzel konuşmağa malik mütehassıs tabiblerden idi. 1330 (1914) tarihinde irtihal ederek Eyyüb’te defn edildi. (İmdat-ı Musabin), (Ameliyat-i Cerrahiye), (Emraz-i Hariciye), (Zubdetu’l-Kimya) isimlerindeki eserleri Osmanlı tıb Kütübhanesini süsleyen eserlerdendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.