Ana Sayfa Kimdir Hatîb-i Tebrîzî Kimdir? Hayatı ve eserleri

Hatîb-i Tebrîzî Kimdir? Hayatı ve eserleri

0

Hatîb-i Tebrîzî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebû Zekeriyyâ, Yahya b. Alî b. el-Hasen b. Muhammed eş-Şeybânî, nahiv ve lügat âlimlerindendir. (421) senesi Tibrîz’de doğmuş, bilâhare Bağdad’da ikaamet etmiş, bir aralık gençliğinde Mısır’a gitmiş, ba’dehû yine Bağdad’a avdet edip (502) târihinde Bağdad’da vefat etmiştir.

Hatîb-i Tibrizî, tefsirde, hadîste mahir olduğu gibi lügatte, edebiyat­ta da büyük bir üstâz idi. Ebü’l-Alâi’I-Maarrî, Ebû Muhammed ed-Dehhân el-Lûgavî, Kadî Ebu’t-Tayyîb et-Taberî, Hatîb-i Bağdadî gibi meşâhirden ilim ahzetmiş, kendisinden de Ebul-Fazl Muhammed en-Nâsır, Mevhûbü’1-Cevâlîkî gibi bir çok fudalâ müstefîd olmuştur.

İlim ve irfan ve bilhassa edebiyyat sahasında büyük bir şöhrete mâ­lik olan bu zâtın işrete müptelâ olduğu maa’t-teessüf rivayet olunmakta­dır.   (Allah onu affetsin.)

Müellefâtı: Mülâhhas tesmiye edilen bu eser 4 cilttir. matbu’dur, matbû’dur, “Leyden” de basılmıştır. matbu’dur. aruz ile kaafiyyeye dâirdir. Vesaire.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi