Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Harise bin Suraka Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Harise bin Suraka Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0

Harise b. Sürâka b. el-Hâris el-Hazrecî el-Ensârî (ö. 2/624) Bedir Gazvesi’nde ensardan şehîd olan ilk sahâbî.

Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. İslâmiyet’i kabul edip etmedi­ği bilinmeyen babası Sürâka hicretten ön­ce vefat etmiştir. Annesi Ümmü Harise Rubeyyi’ bint Nadr, Enes b. Mâlik’in hala­sı ve Enes b. Nadr’ın kardeşidir. Bazı kay­naklarda annesine nisbetle Harise b. Ru­beyyi’ şeklinde de anılır. Buhârî, el-Câmi’u’ş-sahih’in bir yerinde annesinin adını Rubeyyi” bint Berâ şeklinde kaydederse de bunun bir zühul eseri olabileceği söy­lenmiştir. Ebû Nuaym, Harise hakkında, “An­nesine çok iyilik etmesiyle meşhurdur; Hz. Peygamber rüyasında onun cennet­te Kur’an okuyuşunu dinledi” derken onu Harise b. Nu’mân ile karıştırmıştır. Hicretten he­men sonra annesiyle birlikte müslüman olan Harise, Resûl-i Ekrem tarafından Sâib b. Osman ile kardeş ilân edilmiştir.

Harise, bir gün Hz. Peygamberle soh­bet ederken şehitlik mertebesine ulaş­ması için kendisine dua etmesini istemiş, Resûl-i Ekrem de bu isteğini yerine getirmiştir, yaşının kü­çük olması sebebiyle Bedir Gazvesi’ne savaşçı olarak katılamayan Harise, savaş atanının gerisinde bir su birikintisinden su içerken atılan bir okla isabet almış ve bu gazvenin ensardan ilk şehidi olmuş­tur. Hârise’nin Bedir’de bulunduğuna ve  Uhud Gazvesi’nde şehid edildiğine dair rivayet kabul görmemiştir. Bedir’den Medine’ye dönülünce annesi oğ­lunun durumunu sormak üzere Hz. Peygamber’e gelerek, “Eğer oğlum cennet­te ise sabreder, sevabını beklerim; değil­se onun için var gücümle ağlarım” demiş, Resûlullah da Hârise’nin Firdevs cenne­tinde olduğunu söylemiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi