HALK KÜLTÜRÜ

 

HALK KÜLTÜRÜ

 

Belirli bir toprak
parçası üzerinde yaşa­yan bir halkın kendisine has hayat anlaşıyı-na, dünya
görüşüne, örf ve âdetlerine, ge­leneklerine, yaşayış tarzına, dini-ahlaki
değerlerinin hepsine birden halk kültürü denir. Halk kültürünün sosyal yönden
çok önemli olduğu bugün herkesçe kabul edilmektedir. Çünkü toplumu oluşturan
bireyleri birbirine bağlayan, kaynaştıran, onlara kendi halkının şahsiyetini
kazandı­ran, kısaca, halkın devamlılığını sağlayan odur. Yabancı kültürler
tarafından baskı altında tutulur veya genç halk kitleleri ara­sında yayılması
önlenirse, gelişemez, hat­ta gerileyebilir. Bu nedenle gelişmeleri ge­nellikle
serbest ortamlarda olur. Bazı ya­zarlar, halk kültürünü gecekondu yahut
yoksulluk kültürü ile karıştırarak onun sa­nayi toplumları ve şehirlerde
oluştukları kanısındadırlar.

Eğitimin
yaygınlaşması, kitle basın-ya-yın araçlarının gelişmesi, halk kültürünün
gelişme ve yaygınlaşmasını daha da arttı­rır. Sosyal öneminden dolayı
devletler,

eğitim kurumlarında
olsun, yayınlarında olsun, kendi halkının kültürünü korumak ve geliştirmek için
yoğun çaba gösterir­ler. Bunun için pek çok ülkede Kültür Ba­kanlıkları
kurulmuştur. Bu bakanlıklar eğitim bakanlıklarına paralel kültürel ya­yında
bulunurlar.

İzzet ER Bk.
Alt-Kültür; Folklor; Halk; Kültür.