Ana Sayfa Kimdir Halil Karabulut kimdir? Hayatı ve eserleri

Halil Karabulut kimdir? Hayatı ve eserleri

0

Halil Karabulut kimdir? Hayatı ve eserleri: 1926 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Mehmetli köyünde doğan Halil Karabulut, günümüzün önde gelen bir halk şairidir. Köyündeki üç yıllık okulu bitiren Karabulut, yurt ve dünya meselelerini kavramak için kendisini yetiştirmiş, hatta eski yazı bile öğrenerek, İslâm’a, tasavvufa eğilmek imkânını aramıştır.

Şiir Kitapları

Şiir­lerle İslâm İlmihali adıyla basılmamış bir kitabı da hazırdır.

Diğer âşıklar gibi saz çalmayan Halil Karabulut diğer kalem şairleri gibi uzun uzun yazıp düşünerek de yazmaz şiirlerini. Kolay ve doğmacadan söyleyebilmesi, ondaki Tanrı vergisi şiir kabiliyetini belli etmektedir.

Halil’i, saz şiiri geleneğimizin tam içinde de, dışında da sayamayız. Şüphesiz Halk şiirinin sözlüğüne, mazmunlarına ve teşbihlerine az çok bağlı mısra ve koş­maları da vardır. Ancak, kalem şairlerinin diliyle de söylüyor. Bu ifade tarzını, da­ha çok toplum dertlerine dokunduğu şiirlerinde başvuruyor.

Halil Karabulut, özellikle bazı şiirlerindeki dikkat çekici buluşları ile, ortala­ma halk şairlerinin üstünde yer alıyor.

“Her çiçekte senden bir güzellik var Gülleri severim senin aşkınla”

gibi mısraları gayet rahat söyleyebiliyor.

Karabulut’un şiirinde, öğreticilik (didaktizm) şairaneliğe (lirizm) üstün çıkı­yor. Her mısraında derinlik olmasa bile düşündürücülük ve anlam ağırlığı vardır. Çoğu şiirlerinde derinliği ve şiirli ifadeyi bulduğu da görülüyor.

Kendisince, cidden bir kabiliyet ustalığı ile tasavvuf un çok kolay anlaşılır ifa­de ve misallerine Karabulutta rastlanıyor. Aslında en derinlikli, incelikli ve hay­ranlık verici şiirleri de dine, tasavvufa aykırı düşmeksizin ve tasavvuf dünyası içinde dünyanın, kâinatın, yaratılışın sırlarını sorguladığı ve bu sıra hayretler içinde bize de sezdirdiği bu soydan şiirleri oluyor.

Tâ 10 Kasım 1976 Çarşamba günü, Tercüman gazetesinde, Halil Karabulutta­ki bu tasavvufun içinde yaşama, onu (köylünün de diliyle) en rahat anlatışını “Vahdet” şiirini ele alarak şu biçimde yazmışım:

“Halil Karabulut Vahdet adlı şiirinde tasavvufu, vakar ve derinliğine dokun­madan, öylesine güzel Türkçeye çekmiş, öylesine gündelik, taze misallerle donat­mış ki, edebiyat kitaplarında, bu felsefe ve hayat tanımı, bu inanç ve imanı en ko­lay anlatan bir örnek diye verilebilir.

Halil Karabulut, çokça ve güzel şiirler yazmış, Âşıklar Bayramı’nda, üst üste şi­ir birincilikleri almış bir şairdir. Baktığımızda, esnaf tipinde saçları oldukça dö­külmüş, çevresine “efendilik, olgunluk” telkin eden bir insandır. Belli ki, şiirle­rinde sık sık terennüm ettiği tasavvuf, hikmet ve ahlâk görüşlerine kendisi inan­mış ve onları yaşamaktadır. İhtirası, kıskançlığı yok gibi. Övgüden gururlanmı­yor, kendisine aldırmazlara da pek aldırmıyor. Şiirleri de o meal üzre. Şiirinin ta­mamına bir göz atalım:

VAHDET

Şu kâinat bahçesini Gezenler vahdet gördüler Hakk’ın hikmet lehçesini Çözenler vahdet gördüler

Bu çokluktan bu bahçede Nicesi kaldı şüphede Bin üzümü bir teknede Ezenler vahdet gördüler

Kurt kuş dilinden anlayan Oldu bir Sultan Süleyman Suretin aslını ayan Sezenler vahdet gördüler

Gönül dünya dükkânında Çok şey gördü dört yanında Lâkin bâtın ummanında Yüzenler vahdet gördüler

Zahir, bâtın iki gece Var arada perde peçe Gücü yetip dıştan içe Sızanlar vahdet gördüler

Bir yüz, verir görüntüyü Bir yüz, örtünmüş örtüyü İkilik denen büyüyü Bozanlar vahdet gördüler

Halil der: maddeyi koyup Ma’na şerbetinden doyup İlm-i ledünn’den okuyup Yazanlar vahdet gördüler

Bu şiirin ve Halil’deki diğer manevî düşünce şiirlerinin anlaşılması için, şu kelime, kavram ve anlamların iyi bilinmesi gerekiyor;

VAHDET: Allahın İlâhi tek’liği, birliği. “Vahdet-i vücud” varlığın tek olması (varlıkta teklik). Yani Allah’tan başka hiçbir varlığın bulunmaması. Dünyada var­lık zannedilen her şeyin, Allah’ın birer gölgesi (tecelli: belirme) olduğu fikri. Ni­tekim çokluk (kesret) vahdetin zıddıdır ve yalandır, hayâldir. Bakınız: binlerce salkım üzüm, bir teknede ezilir, tek bir şıra olur. İnsanın ve diğer fani görüntüle­rin, akıp kaybolacakları yer de vahdet, Tanrı birliği’dir.

Kurdun kuşun dilinden anlayan zât’a Süleyman dediler. Fakat bu doğru değil­dir. Bu “suretin” (görüntünün) aslını apaçık (ayân) görenler, Süleyman’ı değil Vahdet’i Allah’ı bildiler. Yunus’un; “Süleyman var Süleyman’dan içeri” dediği gibi.

Bu hakikati kavrayamayan gafiller, dünya dükkânında ne çok çekici mallar ile oyalanırlar. Fakat işin içyüzünü (bâtınını) bilenler, hakikatin denizinde yüzenler sadece vahdet gördüler.

“Zahir ile bâtın”: Dış görünüş ile iç-yüz (derinlik) demektir. Fakat bunların iki­si de gece gibi karanlık, göz boyayıcıdır. Ancak perdeyi aralayıp ta dıştan içe sızabilenler vahdet gördüler.

“İkilik” yani Allah ile kulunun birbirinden ayrı, iki varlık oldukları fikri, alda­tıcı bir büyüdür. O büyüyü bozup da gerçeğe ulaşabilenler vahdet’i gördüler.

“İlm- ledünn”: Allah’ın sırlarına ait, İlâhî bilgi, gizli ilim, gayb ilmi demektir.

Bu tasavvufî ve hikmetli şiirlerin yanında Karabulut’ta bol bol “Atatürk Des­tanları” İstiklâl Harbi’ne övgüler, Türklük sevgisiyle söylenmiş şiirler özellikle bahar, ağaç, çiçek şiirleri dikkati çekmektedir. Aşağıya aldığımız, “Çiçekler Destanı’nda 35 kadar çiçek adı sayması ona bir “Âşıklar Bayramı”nın benim de bu­lunduğum “Jüri’’sinde çok takdirli birincilik sağlamıştır.

ÇİÇEKLER DESTANI

Yeryüzünde binbir çiçek var amma Güldür cümlesinin sultanı güzel Hepsi de hoştur sakın horlama Herbirinin ayrı bir yanı güzel

Kiminin alvele canlı renkleri Kimi kokusuyla verir zevkleri Ruha neşe katar güzellikleri Neler halkeylemiş Kur’ân’ı güzel

Say, menekşe, nerkiz, zambak, alpgülü Buhuru meryem ve safran sümbülü Lâle Türk tarihi ile övgülü Türkiye bunların vatanı güzel

Güzelhatun ile leylak hoş kokar Düğün güzeli de göreni yakar Hanımeli dalda evveli çıkar Odur ilkbaharın nişanı güzel

Sünbülteber burcu burcu sütbeyaz Arpaçiçeği de açar kış ve yaz Yıldız çiçeğini sevmeyen olmaz Yumru köklülerin başkanı güzel

Morsalkım, yasemin, gelin duvağı Bunlar süsler parmaklığı, çardağı Çarkıfelek saat gibi bayağı Mavi, sarı, beyaz açanı güzel

Yürükkm, katmi dantel, filbakri Birer çalı amma çekilir kahri İnci çalısının isminde sihri Kartopunun herkes hayranı güzel

Salon çiçeğidir en nazik çiçek Fakat muteberdir bu da bir gerçek Gölgeli yer ister güneşi sevmez pek Çeşitli renklerin dükkânı güzel

Adına uygundur altmçanağı Önce çiçek açar sonra yaprağı Bir kış ziynetidir gelinzambağı Begonya’nın seyri, seyranı güzel

Pampalla papatya bezer kırları Onlar haber verir evvel baharı Karanfil yollanır dost yadigârı Onun ile aşkın ilânı güzel

Yaprağıgüzel’in ayrı havası San, kırmızı akşamsefası Gönüller mesteder hoş rayihası Gülistanın yeşil reyhanı güzel

Gönül çiçeklere hayran bunu bil Letafet onlarda, olunmuş sebil Bağban mısın behey sen Âşık Halil Söyledin bir çiçek destanı güzel

BİZİM ELDE BAHAR

Bahan müjdeler, kışı geçmeden Boz turaçlar öter bizim ellerde Hiçbir yerde çimen çiçek açmadan San nergis biter bizim ellerde

Mart gelirken şubat gider ayakta Kızılcıklar gelin olur koyakta Dünya uyur iken beyaz yatakta Dağlar yorgan atar bizim ellerde

Bizde başlar ilkbaharın ilk çağı Çalılar tmsırır, açar yaprağı Derenin, tepenin kırın toprağı Burcu burcu tüter bizim ellerde

Çukurova bizim öz diyarımız Ne tipimiz olur, ne de karımız Âşık Halil gibi âşıklarımız Aşk alır, aşk satar bizim ellerde

VAAZ

Çok makam var amma tatlıdır, hoştur Annenin çaldığı nen mübarektir Sevgi taşımayan yürek bomboştur Seven ve sevilen can mübarektir

Sadelik güzeldir lüzumsuz türden Adi boncuk makbul, hırsızlık dürden Saadetsiz geçen uzun ömürden Mutluca yaşanan gün mübarektir.

Lezzeti bildirir meyvenin ırkın Hizmeti gösterir insanın farkını Ahlâksız güzelden, ahlâklı çirkin Şirretten, şerliden bön mübarektir

Af etmek büyüklük ceza kılmaktan Hür ölmek şerefli esir kalmaktan Konak kapısında köpek olmaktan Aslanın yattığı in mübarektir

Duru pınar leziz, bulanık çaydan Cömert fakir aziz cimriden, baydan Güven duyulmayan köşkten, saraydan Korkusuz yatılan han mübarektir

Bekârlık evlâdır, arsız avrattan Vefalı dost yeğdir asi evlattan Emanet giyilen kürkten pusattan Kendi giysin eski don mübarektir.

Halil güzel yaptın sen bu vaazı Karganın sesinden bülbül avazı Kötünün çoğundan iyinin azı Helal yenen ekmek en mübarektir.

GİZLİDİR

Kâinatta neye ettimse nazar Gördüm ki hikmeti Suphan gizlidir Dünya sergilenmiş büyük bir pazar Hemi satan, hemi alan gizlidir

İbretle seyrettim ben bu şemayı Gördüm onda türlü türlü simayı Seren bu meydana bunca eşyayı Getiren, götüren kervan gizlidir

İster zahir, ister batindan giriş Kavramaz bu sim gözdeki görüş Hesaplı, kitaplı yapılmış her iş Herşeyde ayrı bir plân gizlidir.

Anlamaz Halik’in kudretin kişi Çözülmez muamma onun her işi Kâh erkek doğurur ana, kâh dişi Olunmaz bu hikmet beyan, gizlidir

Kurtlar, kuşlar, bütün envai sinek Bilir geldiğini zamanı tünek

Arada vasıta kırmızı inek Yeşil otta beyaz ayran gizlidir

Birer mahluk iken kurt ile koyun Arada düşmanlık bilmem ne oyun Hocam bilirmisin içtiğin suyun İçinde ateşi suzan gizlidir

İNSANLAR HAKKINDA

İnsanlar hakkında budur kararım, Güzelliği hiçbir şeye değişmem Güzelde de güzel ahlâk ararım, Güzel huyu bu dünyaya değişmem.

Çalışkanın üstündeki çamuru, Değmez hazırcının kürkü, samuru, Hayat saymam saadetsiz ömürü, Mutlu günü mutsuz aya değişmem.

Her insan Allah’ın öz kulu amma, Birbirinden farklı, bu bir muamma, Halil derki, bütün sular su amma, Ak pınarı kirli çaya değişmem.

EN BÜYÜK SERVET

En makbulü nedir dersen servette İlim, iman gibi servet bulunmaz. Hem dünyada gerek hem de ahrette İlim, iman gibi servet bulunmaz.

Senin ile gider geri kalamaz,

Gönlün olmadıkça kimse alamaz, Soyguncu soyamaz, hırsız çalamaz; İlim imân gibi servet bulunamaz.

Öyle bir maldır ki ölmez, yitmez o. Eskimez, yıpranmaz, zarar etmez o. Dağıtsan âleme yine bitmez o.

İlim, iman gibi servet bulunmaz.

Güdücü gerekmez çoban istemez, Ahır, ağıl, yem, su, saman istemez,

Mağaza istemez, dükkân istemez, İlim, iman gibi servet bulunmaz.

Halil ilim kazan gel olma hödük, Ağırlığı yoktur, değil başa yük,

O kimde olursa sayılır büyük,

İlim, iman gibi servet bulunmaz.

NE HAZİN

Şu Çukurova’nın köyü, şehiri Tarlalara yayılıyor ne hazin.

Neye varır bu gidişin ahiri Bir gaygıdır duyuluyor ne hazin.

Hep devletler tarımını korurken, Geleceğe büyük önem verirken, Bizde kıraç, kısır yerler dururken, Öz toprağa kıyılıyor ne hazin.

Düz ovaya fabrikalar kurarken, Ana katloluyor evlat doğarken, Elimizle kaş yapmaya bakarken, Gözlerimiz oyuluyor ne hazin.

Kapanıyor altın başak alanı,

Bir gören yok, bir duyan yok olanı, Gelecekte bu vatanın insanı,

Yok yerine koyuluyor ne hazin.

Yoksul barınağı tarım bölgesi, Açları doyuran ekmek beldesi,

Gün gün sararıyor yeşil çehresi, Güzellikten soyuluyor ne hazin.

Vekilin, bakan’ın görmez gözleri, Bu durum üzüyor ancak bizleri,

Şu âşık Halil’in haklı sözleri, Safsatadan sayılıyor ne hazin.

KAYNAK: TÜRK EDEBİYATI 4. CİLT, AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL