Din Sosyolojisi

Günümüz Toplumlarının Din Sosyolojisi

Günümüz Toplumlarının Din Sosyolojisi
Dikkat edilirse, buraya kadar kendilerinden söz edilen din sosyologlarının hep, dolaylı gözlem yani tarihî ve etnolojik metotlardan faydalanarak, dinler tarihi, etnoloji, antropoloji, vs. gibi ilim dallarının verilerinden hareketle etnolojik yahut tarihî ve tipolojik bir din sosyolojisini gerçekleştirmek amacına yöneldikleri anlaşılır. Buna karşılık, din sosyolojisi, Özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren günümüz toplumlarında din konusunu ele almaya yönelmiş bulunmaktadır. Gerçi, din sosyolojisinin günün sorunlarına yönelmesinin tarihi de eskilere uzanmaktadır. Ancak, özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan büyük değişimler, din sosyologlarının bakışlarını daha da çok günümüz toplumlarında din sorununa yöneltmelerine imkân vermiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, modern toplumun yapısı ve hayatında dinin yeri, dayanakları ve fonksiyonları, dinin diğer toplumsal kurum ve sistemlerle, kültürle ilişkileri; modern toplumda kurumsallaşmış dinin durumu, modern insanın dinî tutum ve davranışları ve kurumsallaşmış dinin dışında kalan dinî tutum ve davranışlar ve özellikle de değişim olgusu ile ilişkileri bakımından din ve sekülârizasyon, geleneksel yapıdan modern bir yapıya doğru değişim sürecinde din, dinî inanç, tutum ve davranışlar, kurumlar ve örf ve âdetler ve nihayet yeni dinî akım ve hareketlerin incelenmesi… gibi konular başlıca ilgi odaklarını oluşturmaya başlamış görünüyorlar. Şüphesiz bu durum yeni metodolojik yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi problemini de beraberinde getirmiş bulunmaktadır.