Global Toplum Nedir ?

Global Toplum
Büyük bir sosyal grup ya da toplum, içerisinde birçok âlt-gruplar ve toplulukları ihtiva eden büyük ve global bir insan topluluğudur. Gerçekte insanlar daima, dünyanın herhangi bir yerinde oluşmuş ve müşterek bir hayat tarzına sahip bulunan, böylesine büyük bir toplum ve onun alt gruplarının içinde yaşarlar. Sosyologlar buna “Global Toplum” veya “Tüm Toplum” diyorlar. Buna göre global toplum veya tüm toplum, aynı bir kültür mirasını paylaşan alt-gruplara nisbet- le daha geniş sayıdaki bir topluluğu kapsayan ve onlara genel bir sos- yo-kültürel çerçeve oluşturan büyük bir toplumsal birlik ve gerçekliği ifade etmektedir ki, bunun en tipik bir örneğini “Millet” oluşturmaktadır. Keza, global sosyo-kültürel birlikler ve medeniyet üniteleri de aynı kategoriye dahildirler. Global toplumlar, sözlü veya yazılı bir kültüre yahut orada egemenliğin ekonomiye, aileye, dine ya da siyasal güce dayanmakta oluşu olgusuna ve yahutta cemâatçi, gelenekçi, menfaat birliklerine yahut sanayie dayalı olma durumlarına göre çok çeşitli şekillerde tasnif edilmektedirler. Dünya çapında özellikle son zamanlardaki gelişmelere paralel olarak, başta ekonomik planda olmak üzere tüm dünyanın daha çok “globalleşme” (küreselleşme)ye yöneldiği önemle ifade edilmekte; küreselleşme olgusu ve sürecinin din ile olan ilişkileri din sosyolojisi incelemeleri bakımından ayrı bir önem arz etmektedir.