Kimdir

Feyzi Mustafa Efendi (Hayatizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Feyzi Mustafa Efendi (Hayatizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Dördüncü Mehmed devri kıymetli tabiblerinden olup zamanında tabibler reisi idi. Oğlu Mehmed Emin Efendi Şeyhülislam olmuştur. Feyzi Efendi’nin Aşağıdaki tıbbi eserleri vardır:

İş bu eserlerin büyük bir kısmı Veliyyuddin Efendi Kütübhanesinde mevcuttur. Bunlardan Başka (Hülasatü’t-Tıb) isminde bir eseri daha vardır ki bir nüshası Ragıp Paşa Kütübhanesindedir.

[Şakayık] Zeyli ‘Şeyhi’ de Edirnekapısı haricinde medfun olduğu yazılı ise de merhum ismet Efendi’nin (Tekmiletü’ş-Şakayık) adlı eserinde: «Tıb maen gitdi Hayattzade-i dana ile» mısranın delaleti olan 1151 (1738)’de vefat ederek Eyyüb’te Küçük Emin Efendi’nin yanına defn edilmiştir. Hatta penceresi üzerindeki mufassal manzumede: «Hekimbaş-ı sabık kıldı mesken Dar-ı Ukbayi» tarih mısraı vardır. Torunu Mehmed Emin Efendi de tıbba müntesib bir zat olup Arap tabiblerinden Reşid ibn-i Ebi’l-Hasen israili’nin (Tedbir-i Hıfzı’s Sıhhati’l-Bedeniye) ismindeki tıbbi eserini Damat İbrahim Paşa adına terceme etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.