ETNOGRAFYA

 

ETNOGRAFYA

 

Etnografya kelimesi
“cins” ve “topluluk” ma­nasına olan “eıhnos” ile
“yazma”, “çizme” anla­mına gelen “grapho”
kelimelerinin birleşme­sinden meydana gelmiştir. Terim olarak insan
topluluklarının çeşitli zaman ve yerlerde tabi­ata hakim olmak, sosyal
ihtiyaçlarını karşıla­mak için sarfettiklcri gayretlerin sonucunda ortaya çıkan
maddi ve manevi kültürlerin tas­viri analizlerini yapan bilim dalının adıdır.

Etnografya terimi
başlıca antropologların araştırma tekniğini tanımlamak için kullanıl­mış olmasına
rağmen, sosyologlar da (özellik­le alan çalışması ile ilgili olarak) bu yöntemi
yaygın olarak kullanmışlardır.

Eınogral’ya’yla ilgili
olarak milâdî X. asırdan itibaren İslâm dünyasında İncelemeler yapıl­mıştır.
Bazı müslüman bilginlerin çeşitli top­lumların özelliklerini keşfettikleri
seyahatler bilinmektedir. Mes’ûdî’nin (956 M.) “Münt-cii’z-zeheb ve
meâcli/ıü’l-cevher”i, İbn Hav-kal’ın (977 M.) “el-Mesâlik
ve’l-Memâlik% cl-Makdısî’nin <U53 M.) “Nüzlu-tü’l-miiştak fîiluirâki’l-âfâk”\,
İbn Batuta’nın (1378 M.)”-Tuhfetü’i-ensâr fî acâibi’l~esfâr”ı
bunlardan­dır. Bu tür çalışmalar ve seyahatler daha son­raları özellikle yeni
dünyanın keşfini takiben Avrupalıların scyahatleriyle oldukça genişle­miştir.

(SBA)

Bk. Alan Çalışması;
Antropoloji; Kültürel An-ıropoloji.