Hukuk Sosyolojisi

Eleştirel Hukuk Çalışmaları

Eleştirel Hukuk Çalışmaları

Hukuka ilişkin olgusal yaklaşımlar arasında “Eleştirel Hukuk Çalışmaları” ismiyle anılan hukuk yaklaşımı, 20. yüzyılın son çeyreğinde özellikle ABD’deki hukuk gündeminin temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Bu yaklaşım, esasen 1977 yı-lında toplanan bir konferansın adıyla anılmaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar, bu tarihin öncesinde ve sonrasında, hukuka ilişkin eleştirel yaklaşımlar başlığı altına sokulabilecek çok sayıda münferit çalışma bulunsa da “Eleştirel Hukuk Çalışmala¬rı” özel adıyla anılan yaklaşım, 1977’deki konferansta bir araya gelenlerin hukuka ilişkin ortak kabul ve eleştirilerine göndermede bulunur.
Bu bağlamda bakıldığında, eleştirel hukuk çalışmaları çerçevesinde genel ola-rak üç temel iddianın paylaşıldığı dikkat çekmektedir: hukukun belirsizliği, huku¬kun tarafsız olmadığı ve hukukun bir ideoloji olduğu.