Sosyoloji Tarihi

Edimsel Öğrenme Kuramı

Edimsel öğrenme: Ürettiği sonucuna bağlı olarak artan ya da azalan gönüllü davranışların kazanıldığı öğrenme yaşantısı.
Davranışçı yaklaşıma katkı getiren bir başka kuramcı B. F. Skinner’dir. Skinner (1953), çalışmalarını hakanlarla yapmış ve bulgularının çoğunu insanlara genelle- miştir. Skinner (1953) gelişimi, çocuğun davranışlarını takip eden ceza ve ödüller tarafından pasif olarak şekillenmiş edimsel öğrenme mekanizmaları ile açıklar. Edimsel koşullamada, kişi bir davranışta bulunur ve bunun çevrede yarattığı etki (olumlu veya olumsuz), bireyin söz konusu davranışı daha sonra ne sıklıkla ger- ؟ekleştireceğine etki eder. Bir başka deyişle, davranış, sonuçları tarafından kontrol edilir. İstenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için de aynı prensibe dayanan davranış değiştirme tekniği kullanılır.
1960’lı yıllarda psikolog araştırmalarındaki “bilişsel devrim”, davranışçılık akı- minin sadece gözlenebilen davranışların incelenmesi gerektiği önermesine karşı
çıkmıştır. Bilişsel yaklaşıma göre zihnimiz, güdü, niyet, yargı, tutum, inanç ve değerlerimize temel oluşturur. Dolayısıyla davranışı anlayabilmek için bilişi incelemek gerekir. Davranışın sadece gözleme izin veren belirgin unsurlarının incelen-mesi, o davranışın doğasıyla ilgili bilgilerin sadece küçük bir parçasını anlayabilmemizi sağlayacaktır,