Ana Sayfa Kimdir EBÛ MUHAMMED EL-MÂHÂNÎ EL-İSFEHÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

EBÛ MUHAMMED EL-MÂHÂNÎ EL-İSFEHÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

0

EBÛ MUHAMMED EL-MÂHÂNΠ EL-İSFEHÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Abdullah b. Hâmid b. Muhammed el-Vâiz, Şâfü ulemâsındandır. Nîsâbur’da dünyâya gelmiş, (389) târihinde 83 yaşında olarak vefat etmiştir. Ba­bası Isfahan tacirlerinin a’yânından idi. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmisi :

Bu zât, birçok meşâhirden istifâde etmiş, ezcümle Ebü’l-Hasen el-Bey-hakî’den fıkh, Ebû Alî es-Sakafî’den kelâm teallâm eylemiştir. Kendisinden de el-Hâkim ve saire rivayette bulunmuşlardır. Fakîh, müfessir bir zât idi. (Tefsîr-i Abdullah b. Hâmid) bu zâta âit olacaktır ki, bunu kendisinden Sa’lebî kırâet etmiştir.

Me’hazlar  :  Tabakaaf-ı Şâfüyye, Keşfü’z-Zünûn.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi