Ana Sayfa Kimdir EBÛ HANÎFE ED-DİNEVERİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

EBÛ HANÎFE ED-DİNEVERİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

0

Ahmed b. Dâvûd b. Venend, meşhur, mütefennin bir âlimdir. Irâk-ı Acem’de Hemedân’a yakın bir mesafede vaktiyle pek ma’mûr ve elyevm harab bulunan (Dînever) şehrinde doğmuş, bilâhare Basra’lı, Kûfe’li birçok zevattan ilm ü irfan tahsil etmiş, bilhassa lisâniyyâtı, edebiyyâtı İbn-i Sikkit’den teallüm eylemiş, nihayet (282) tarihinde vefatı vuku’ bulmuştur.

Kudret-i  İlmiyyesi:

Bu zât yüksek bir âlimdir, müfessirdir. Hanefiyyü’l-mezheb idi. Fıkıh’dâ, edebiyyatta mütebahhir olduğu gibi, riyâziyyât, tabîiyyât, târih, hey’et ilim­lerinde de mütehassıs bulunuyordu. Bu ilimlere dâir yazmış olduğu müteaddid eserler, iktidarının birer parlak delilidir. Sika, zâhid, müttekî idi. Süyûtî’nin ifâdesi veçhile Arab’ın âdâbiyle felâsifenin hikmetini cem’ etmişti.

Müellefâtı  : Bu meşhur bir târih kitabıdır; eski İran, Yemen, Rûm, Türk hükümdarlarına, Asr-ı Saâdet’e, Emevî ve Abbasî halîfelerinden bir kısmına, Kerbelâ, İbnü’z-Zübeyr ve Haccâc vak’alarına, Haricîlerin teşkilâ­tına dâir faydalı ma’lûmâtı câmi’dir. Mes’ûdî’nin ifâdesine nazaran İbn-i Kuteybe, bu târihden pek çok şeyler iktibas etmiştir. Bu târih, Garb’da bü­yük bir ehemmiyetle karşılanmış, (1888) târihinde Leyden’de basılmıştır. Bi­lâhare bir müsteşrik tarafından bu târihe mahsus yapılmış olan mükemmel bir fihris de (1912) senesinde yine Leyden’de tab’ edilmiştir. O bu eser- Arablarca ma’lûm olan ecrâm-ı semâviyyeye, cevv-i hevâya, rüzgârlara ve sâireye müteallıkdır. Bu eser, Âl-i Büveyh’den Rüknü’d-Devle’nin nâmına yazılmıştır. Rüknü’d-Devle’nin Ebû Hanîfe için  (235) târihinde İsfahan’da bir rasadhâne yaptırmış olduğu mervîdir. Bu eser, Ebû Hanîfe’nin pek mütehassıs nebâtiyyûndan olduğunu göstermektedir. Meşhur nebâtiyyûndan olan İbn-i Baytar, bu kitabdan istifâde -etmiştir. Ve sâire…

Me’hazlar :Buğyetü’l-Vuât, El-A’lâm, Kaamûsü’l-A’lâm, İslâm’da Târih ve Müverrihler, el-Mu’cemü’l-Matbûâti’l-Arabiyve.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi