Dolaysız yabancı sermaye yatırımı Nedir? Dolaysız yabancı sermaye yatırımı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dolaysız yabancı sermaye yatırımı nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Direct foreign investment) Bir büyük firmanın ulusal sınırların ötesinde üretimde bulunmak üzere yabancı ülkelerde fabrika, bina, üretim tesisi kurmak ya da mevcut tesisleri satın almak suretiyle kendine bağlı bir şube açması. Yabancı ülke şirketlerinin çıkarttıkları hisse senedi ve tahvilleri satın almak şeklindeki Portföy Yatırımlarından en önemli farkı, yurt dışındaki üretim tesisinin denetiminin doğrudan doğruya dolaysız yatırımı yapan, yabancı şirketin elinde bulunmasıdır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımını gerçekleştiren şir. ketlere Çok-Uluslu Şirketler adı verilir. Yabancı sermaye yatırımı ya döviz, ya makine – donatım gibi ayni sermaye ya da lisans, teknik bilgi, know hovv gibi gayri maddi haklar şeklinde ülkeye girebilir. Yabancı sermayedar sermayeye ilave olarak genellikle üretim teknolojisi ve işletmecilik bilgisini de beraberinde getirir. Yabancı sermaye işletmelerinin yabancı ülkede kazandıkları karları yeniden yatırıma yönelterek (veya iç kredi kaynaklarını kullanarak) yaptıkları yatırımlar da dolaysız yabancı sermaye yatırımı sayılır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ev sahibi ülke bakımından şu gibi yararlar doğurur : Döviz girişi sağlamak, sermaye stokunu artırmak, üretim kapasitesini genişletmek, istihdam yaratmak, yeni teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirerek yeterli girişimcileri eğitmek. Ancak dışarıya transfer edilen karların döviz darboğazı doğurması, Transfer Fiyatlaması ile yüksek fiyat uygulamaları, yerli işletmeler karşısında Haksız Rekabet yaratmaları, ekonominin kilit sektörlerinin yabancıların denetimine girmesi, v.s. gibi sakıncaları vardır. Ev sahibi ülkeler, yabancı sermaye yatırnmlarmm tek başına yabancının mülkiyeti altında olmasını değil, yerli özel veya kamu işletmeleriyle ortaklıklar şeklinde kurulmalarını arzularlar. Bu şekilde kalkınmaya daha fazla katkı sağlayacakları düşünülür. Böylece, yabancılarla ortaklık şeklinde kurulan işletmelere Yabancı Sermayeli İşletmeler adı verilir. Günümüzde dünyada yabancı sermaye yatırımlarının en büyük bölümü ABD ye aittir. En fazla dolaysız sermaye yatırımı da bir gelişmiş ülkeden diğer bir gelişmiş ülkeye yapılır.