Din Sosyolojisi

Dolaysız Gözlem

Dolaysız Gözlem
Günün olaylarını olduğu gibi doğrudan doğruya müşahede etmek demektir. Bir başka deyişle dolaysız gözlem, toplumda yaşayan dinî gerçeğin dolaysız olarak gözlenmesinden ibarettir. Bu usûl günümüzün yaşayan toplumlarının dinî yaşayışının sosyolojik tetkiki için söz konusu olmaktadır. Dolaysız gözlem de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:
1) Yaygın Gözlem,
2) Yoğun Gözlem.
Geniş toplulukların dinî hayatlarını analiz için gözlem metoduna başvurulduğunda bu yolla derinlemesine değil fakat yaygın bir müşahede yapılmış olur ki, buna yaygın gözlem denilmektedir. Buna karşılık, küçük toplulukların dinî tezahürlerinin analizi için gözleme başvurulduğunda yapılan işe yoğun gözlem denilmektedir. Bu takdirde alandan kaybetmiş olmakla birlikte derinlemesine bir sosyolojik analiz yapmak mümkündür.