Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler!
Açık kaynaklarda hiçbir din sosyolojisi kitap okuma listesinin olmaması sebebiyle bir kitap okuma listesi hazırlama zarureti hasıl olmuştur. Çünkü pek çok farklı seviyedeki öğrencilerimiz zaman zaman bu tür taleplerde bulunmakta ve bizler de bireysel olarak kitaplar tavsiye etmekteyiz. İfade etmeliyim ki açık kaynaklarda farklı üniversitelerin sosyoloji bölümleri doktora yeterlilik için değişik listeler yayınlamış görünmektedir. Ancak böylesi din sosyolojisi okuma listesi olarak açık kaynaklarda ilk kez yayınlanacaktır. Açıkça aşağıda hazırlamaya çalıştığım liste din sosyolojisi alanında her türlü uzmanlık için asgari seviyede tavsiye içeren kitap okuma listesidir. Bu listede kitapların başında numaralar bulunmaktadır. Bu numaralardan 1-Lisans seviyesinde sosyoloji ve din sosyolojisi bilgisi için gerekli asgari kitapları, 2-Yüksek Lisans seviyesinde sosyoloji ve din sosyolojisi uzmanı bir adayın okuması gerekli asgari kitapları, 3-Doktora seviyesi ve yeterlilik öncesi okunması gerekli kitapları, 4-Genel sosyoloji nosyonunu daha alt ana başlıklarda kendisini yetiştirmek için asgari kitapları ve nihayet 5-Uzmanlık isteyen alt konulara dair kitapları ihtiva etmektedir. Kitap isimlerinin önünde bazı numaralar çift çift verilmiştir çünkü bu kitaplar her seviyeden insana hitap eden kitaplar olarak düşünülmektedir. Ancak 1-2-3 numara verilmiş çalışmalar bir anlamda asgari okuma sınırıdır. Listede birkaç dışında makalelere yer verilmemiştir.
Seçilen eserlerin bazıları doğrudan sosyoloji ya da din sosyolojisiyle ilgili olmasa da tarih, siyaset bilimi, psikoloji, hukuk, antropoloji gibi sahasında önemli kişilerin ortak disiplinde kullanılabilecek eserleri de eklenmiştir. Konuya ilgi duyanların ilk önce 1’li rakamlardan başlayarak adım adım ilerlemeleri tavsiye edilir, ayrıca konuya doğrudan ilgili olmayanlar için de beslenilen temel kaynakları bir arada görme ve kütüphanesinde bulundurarak gerektiğinde müracaat etme imkanı da olacaktır.
Elbette bu listeye daha pek çok nitelikli eserleri eklemek mümkündür. Bu yüzden siz değerli meslektaş ve öğrencilerimin önereceği kitapları da seve seve eklemeye hazır olduğumu bildirmek isterim. Ancak benimle akademik yol yürüyecek özellikle genç akademisyenlerin belirli bir sırayla bu kitapları okuması gönüllü bir zorunluluktur.
Selamlarımla
Doç. Dr. Özcan Güngör
AYBÜ İİF Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi

Din Bilimleri Bilim Dalı (Din Sosyolojisi)
Lisans, Uzmanlık ve Doktora Yeterlilik Kitap Okuma Listesi
Yusuf Has Hacip
2-3. Kutadgu Bilig, Haz. Ayşegül Çakan, T. İş Bankası Kültür Yayınları / Kabalcı Yayınları
İbn-i Haldun
1.Mukaddime, Dergah Yayınları
Farabi
2-3.İdeal Devlet (El Medinet’ül Fazıla), Divan Kitap.
Nasiruddin Tusi
1. Ahlak-ı Nasıri, Çev. Anar Gafarov ve Zaur Şükürov, Lİtera Yayıncılık / Fecr Yayınları
Jean-Jacques Rousseau
3. Toplum Sözleşmesi.
Edward W. Said
3-Şarkiyatçılık, Metis Yayınları.
Said Halim Paşa
2-3. Buhranlarımız, İz yayıncılık
Karl Marx
1-2-3. Komünist Manifesto (Friedrich Engels ile birlikte), Çev. L. Kavas, İthaki Yayınları.
2-3.Yabancılaşma, Ankara: Sol Yayınları.
Emile Durkheim
2-3.Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları
1-2.İntihar, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları
2-3.Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal.
Georg Simmel
3-Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009
Max Weber
1-Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. M. Köktürk, Bilgesu Yayınları.
2-3.Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları.
2-3.Ekonomi ve Toplum, Yarın Yayıncılık.
2.3.Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
2-3.Din Sosyolojisi, Yarın Yayıncılık
Jürgen Habermas
4-İletişimsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları,
3-Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları,
4-Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev, Medeni Beyaztaş, Bakış Yayınları, İstanbul.
4-Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İstanbul: İletişim
Zygmunt Bauman
4-Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları
1-Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları
3-Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları
Immanuel Wallerstein
3-Dünya Sistemleri Analizi: Bir Giriş, Çev. Ender Abadoğlu, BGST Yayınları,
4-Sosyal Bilimleri Düşünmemek, BGST Yayınları
3-Irk, Ulus, Sınıf, Metis Yayınevi. (Balibar, E. ve Wallerstein, I)
Roland Robertson
2-Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çev., Ü. H. Yolsal, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
T. B. Bottomore
1-Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları
4-Frankfurt Okulu ve Eleştirisi
2-3.Nisbet, R. ve Bottomore, T. (2010). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, (Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur), Kırmızı Yayınları,
Michel Foucault,
2-3.Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, İstanbul: Birey Yayıncılık
Peter L. Berger
2-3.Kutsal Şemsiye, Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları, Çev. Ali Coşkun, Rağbet Yay.
Thomas Luckmann
1-2.Görünmeyen Din, Rağbet Yay.
Anthony Giddens
1-Sosyoloji (Ciltli), Kırmızı Yayınları, Ankara.
1-2.Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çeviren: Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi
3-Sosyolojinin Savunusu, Çeviren: İbrahim Kaya, Say Yayınları, Ankara
2-Çağdaş Temel Kuramlar, Çev, Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları.
3-4.Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Sentez Yayınları.
Raymond Aron
1-2.Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları
Ulrich Beck
4-Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları
Louis Althusser
1-2.İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Alp Tümertekin, İthaki Yayınları
Hilmi Ziya Ülken
2-3.Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
1-İslam Düşüncesi Türk Düşüncesi Tarihi Araştırmalarına Giriş, Doğu Batı Yayınları
5-Aşk Ahlakı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Joachim Wach
1-Din Sosyolojisine Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınevi
1-2.Din Sosyolojisi Üzerine, Çev. Ünver Günay, M.Ü.İ.F. Vakfı Yayınları.
4-Dinler Tarihi, Ataç Yayınları
Ünver Günay
1-2-3.Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları 5-Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni & Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, (H. Güngör ve A. Taştan) Otorite Yayınları Marion Holmes Katz,
5-Mevlid & İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık
Mustafa Aydın
4-Sistematik Din Sosyolojisi, Açılım Kitap
Nurettin Topçu
1-2-3.İsyan Ahlakı, Dergâh Yayınları
2-Kültür ve Medeniyet, Dergâh Yayınları
1-2-3.İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh Yayınları
Roberto Cibriani
1-2.Din Sosyolojisi Tarih ve Teoriler, Rağbet Yayınları
Peter B. Clarke
1-2.Din sosyolojisi: Çağdaş gelişmeler, İmge Kitabevi Yayınları
1-2. Din sosyolojisi: Kuram ve yöntem, İmge Kitabevi Yayınları
1-2. Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya, İmge Kitabevi Yayınları
Ziya Gökalp
1-2-3. Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları
4-5. Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları
Prens Sabahaddin
4-5. Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları
Cemil Meriç
1-2-3. Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim.
1-2-3. Umrandan Uygarlığa, İletişim.
2-3-4. Kültürden İrfana, İletişim.
Baykan Sezer
1-2-3. Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi
Şerif Mardin
1-2-3. Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları.
3-4-5-Türkiye’de Kitle Kültürü Sorunu, İletişim Yayınları.
4-5. Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları.
4-5. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları
1-2-3. Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları.
1-2-3. Türkiye, İslam ve Sekülarizm, İletişim Yayınları.
1-2-3.Türkiye’de Din ve Siyaset Makaleler
Niyazi Berkes
1-2-3. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları
Bernard Lewis
1-2-3. İslam ve Batı, Akılçelen Kitaplar
1-2-3. Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu
4-5. Çatışan Kültürler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
5-Haşhaşiler, Sebil Yay.
Kemal Karpat
1-2-3.Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları
4-5. Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Timaş Yayınları
4-5. Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, Timaş Yayınları
Halil İnalcık
1-2-3. Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, Kırmızı Yayınları
4-5. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
5. Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
1-İnalcık, H. (1998). Şeriat ve Kanun, Din ve Devlet, İslamiyat, C.1, s.4
İlber Ortaylı
1-2-3. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları.
Zeki Arslantürk
1-2-3. Din Sosyolojisi I-II, Çamlıca Yayınları
2-3. Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları
Yasin Aktay
4-5. Türk Sosyoloji Tarihine Eleştirel Bir Katkı, Küre Yayınları.
Korkut Boratav
4-5. Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İmge Yayınları.
Necdet Subaşı
1-2-3. Din Sosyolojisi, Dem Yayıncılık
5. Alevi Modernleşmesi, Kitabiyat Yayınları
Yücel Bulut
5. Oryantalizm Kısa Tarihi, İstanbul: Küre Yayınları.
Nilüfer Göle
5-Mühendisler ve İdeoloji, Metis Yayınları
3-4. Modern Mahrem, Metis Yayınları
3.Melez Desenler / İslam ve Modernlik Üzerine, Metis Yayınları
1-2-3.Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar
İhsan Çapcıoğlu
1-2-3. Niyazi Akyüz & İhsan Çapcıoğlu (ed.), Din Sosyolojisi El Kitabı, Grafiker Yayınları
3-4. İhsan Çapcıoğlu & Bünyamin Solmaz (ed.), Din Sosyolojisi: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi
5. Küreselleşme, Kültür ve Din, Ankara: Otto. 5. Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım (edit), Grafiker Yayınları. 1-2. Sosyolojiye Giriş, (H. Beşirli) Grafiker Yayınları. 4-5. Sekülerleşme & Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, (M. Ali Kirman) Otto Yayınları. 3-4. Küreselleşme Ulus-Devlet ve Din, (Ş. Gürsoy) Platin yayınları. Mustafa Tekin 4-Kutsalın Serüveni / Modern Ve Postmodern Süreçte Dinin Sosyolojik Açılım İmkanı, Açılım Kitap 4-5. Fıkıh Sosyolojisi, Eskiyeni Yayınları. 2-3. İslam Sosyolojisinin İmkanı, Rağbet Yayınları. Yümni Sezen 3-4. Kur’an Işığında İnsan, Akıl ve Toplum, İz Yayıncılık. 4-5. Sosyolojiden İdeolojiye & Küresel ve Milli Arasında Türkiye, İz Yayıncılık. 2-3. Kültür ve Din & Türk-İslam Örneği, İz Yayıncılık.
1-2-3. İslam’ın Sosyolojik Yorumu, İz Yayıncılık. 1-2-3. İslam Sosyolojisine Giriş, Turan Yayıncılık.
Mustafa Erkal 1-2. Sosyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınları.
Caner Taslaman 2. Türkiye’de İslam ve Küreselleşme, Destek Yayınları. Aycan Türk 1-2-3.Y Kuşağı İçin Sosyoloji Sözlüğü, Kafekültür Yayıncılık. Gordon Marshall 1-2-3-4. Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları. Joseph Fichter 1-2. Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık. Nilgün Çelebi 1-2. Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık.
Mehmet Bayyiğit
1-2. Din Sosyolojisi, Palet Yayınları
Emre Kongar
1-2-3. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi.
3-4. Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada), Remzi Kitabevi.
Cevat Özyurt
3-Cevat Özyurt, Abdülkadir Zorlu ve İbrahim Mazman, Sosyal Teoride Din, Hece Yayınları
3-Cevat Özyurt ve Ejder Okumuş, Çağdaş Sosyal Teoride Din, Hece Yayınları
Ejder Okumuş
1-2. Osmanlı’nın Gözüyle İbn Haldun, İz Yayıncılık
1-2. Dinin Meşrulaştırma Gücü, Ark Kitapları
1-2-3. Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yay. 2-3.Kuranda Toplumsal Çöküş, İnsan Yayınları. 1-2-3. Dinin Toplumsal İnşası, Akçağ Yayınları. Ergün Yıldırım 4-Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap
2-3. Bilginin Sosyolojisi, Ekin Kitabevi
Erol Güngör
1-2-3. İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları
1-2-3. İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yayınları
4-5. Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları Recep Şentürk 2-3. İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim, İz Yayıncılık.
İbrahim KALIN 3-Ben, Öteki ve Ötesi & İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş, İnsan Yayınları. 2-3. Akıl ve Erdem & Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi, Küre Yayınları. Mehmet Evkuran 3-Sünni Paradigmayı Anlamak, Ankara Okulu Yayınları. Ali Bardakoğlu 3-4. İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Kuramer Yayınları. Celaleddin Çelik 1-2-3. Kuranda Toplumsal Değişim, İnsan Yayınları. 4-5. Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına, Hikmetevi Yayınları. 4-5. Şehirleşme ve Din, Çizgi Kitabevi Daryush Shayegan 1-2-3.Yaralı Bilinç, Metis Yayınları. 1-2-3. Melez Bilinç, Metis Yayınları.
Erol Göka 5-Türklerin Psikolojisi & Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler, Timaş Yayınları. 5-Yedi Düvele Karşı & Türklerde Liderlik ve Fanatizm, Timaş Yayınları. Vamık Volkan 4-5. Körü Körüne İnanç/Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri, Okuyan Us Yayınları. Andrew Heywood 4-5.Siyasetin Temel Kavramları, Liberte Yayınları.
Lewis A. Coser
1-2. Sosyolojik Düşüncenin Ustaları Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, De Ki Basım Yayım
Margaret M. Poloma
2-3. Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Ünal, Eos Yayınları
Derek Layder
3-4. Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları
Kaan Böke (ed.)
1-2-3. Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları.
Alain Coulon
4-5. Etnometodoloji, Çeviren: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları.
John W. Creswell
2-3-4. Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Eğiten Kitap
Henri Mendras
2-3. Sosyolojinin İlkeleri, Çev. Buket Yılmaz, İletişim Yayınları.
W. Lawrence Neuman
1-2-3. Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I-II, Yayın Odası.
Karl R. Popper
4-Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Yapı Kredi Yayınları.
3.Açık Toplum ve Düşmanları (2 Cilt), Liberte Yayınları
Adil Çiftçi
2-3-4. Nasıl Bir Sosyal Bilim: Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Kitabiyat, Ankara.
2-3-4. Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Uzanımları: Empirik Bir Deneme, Kitabiyat, Ankara.
4-5. Din ve Modernlik: Toplumbilim Yazıları I, Telif ve Çev. Adil Çiftçi, Robert J. Wuthnow, P. L. Berger, Ankara, Ankara Okulu Yayınları.
3-4. İslam Araştırmaları İçin Bir Bakış Açısı Önerisi: Bilgi Sosyolojisi, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Vadi, Ankara, 88-108.
1-2-3. Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları
1-2-3.Din Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları
Martin Slattery
1-2. Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık
Halil Aydınalp 1-2. Din Sosyolojisine Giriş, Birleşik Dağıtım, Yazar : Phil Zuckerman, 4-5. İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör, Birleşik Dağıtım
3-Din ve Terör
Abdurrahman Kurt
1-2-3. Din Sosyolojisi, Sentez Yayıncılık 3-4. İslam Çalışma Ahlakı, Emin Yayınları
Cevdet Sait 1-2-3. Bireysel Ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, İnsan Yayınları
Ali Şeriati
3-Dine Karşı Din, İnsan Yayınları
Kemalettin Taş
1-2-3. Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet Yayınları
George Ritzer
3-4. Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, De ki Basım Yayım Dağıtım
4.5. Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, De ki Basım Yayım Dağıtım
Alison Wolf, Ruth A. Wallace
2-3. Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Doğu-Batı Yayınları
Orhan Türkdoğan
2-3. Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Ira M. Lapidus
4-5. İslam Toplumları Tarihi Cilt: 1 Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla, İletişim Yayınları.
4-5. İslam Toplumları Tarihi Cilt: 2 19. Yüzyıldan Günümüze
Clifford Geertz,
2-3. Kültürlerin yorumlanması, İletişim Yayınları.
Fulya Atacan
4-5. Sosyal Değişme ve Tarikat – Cerrahiler, Hil Yayınları.
4-5. Kutsal Göç (Radikal İslamcı Bir Gurubun Anatomisi), Bağlam Yayıncılık
Grace Davie
1-2-3. Modern Avrupa’da Din, Küre Yayınları
Charles Taylor
3-4. Seküler Çağ, İş Bankası Yayınları
Talal Asad
3-4. Sekülerliğin Biçimleri Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, Metis.
4-5. Dinin Soykütükleri, Metis.
Iain Chambers
4-5. Göç, Kültür, Kimlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Özcan Güngör
5-Araf’taki Alevilik: Alevilik/Bektaşilik, Akasya Kitap.
4-İki Dünya Bir Aile, Akçağ Yayınları
4-Çalışan Gençlik ve Değerler, Akçağ Yayınları
Mehmet S. Ünal
4-Dinsel Bireycilik, Açılım Kitap.
M. Ali Kirman
3. Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları, Dini Araştırmalar, C.2, Sayı 4, Mayıs-Ağustos 1999: 223-233.
2-3. Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi. Ankara: Birleşik.
Ali Köse
3.Sekülerizm Sorgulanıyor, Ufuk Kitapları.
4-5. Milenyum Tarikatları, İstanbul: Timaş Yay.
Ali Akdoğan
2.Sosyal Değişme ve Din, Rağbet Yay.
İlyas Çelebi (edit)
4-5. İslam Düşüncesinde Yenilik Arayışları, I-VI, Rağbet Yayınları.
Çiğdem Kağıtçıbaşı
1-2-3. Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay.
Fazlur Rahman
1-2-3.İslam, Ankara Okulu Yayınları
1-2-3. İslam ve Çağdaşlık, Ankara Okulu Yayınları
Mümtaz Turhan
3-4. Kültür Değişmeleri ve Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, Altınordu Yayınları
Muhammed İkbal
1-2-3. İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası, Timaş Yayınları
3-4. İslam Toplumunun Yapısı, Beka Yayınevi
Necip Fazıl Kısakürek
1-2-3. İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları
Hüsnü Ezber Bodur
2-3. Küreselleşme Bağlamında Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketle ve Türk Toplumuna Etkileri, Uluslararası Avrupa birliği Şurası tebliğ ve Müzakereleri, Ankara, C.I, s. 305-311
1-2-3. Modern Kapitalizmin Doğmasında Dinin Rolü: Kapitalizmin Ruhu ile Protestan Ahlakı Arasındaki İlişki, Ata. Ün. İl. Fak. Dergisi, Sayı: 9, s.80-108.
1-2-3. Moonculuk Hareketi ve Ülkemizde Cemaat Türü Benzer Bir Yapılanmanın Sosyolojik Analizi, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Ocak –Haziran 2003, s.2-38.
Ethem Ruhi Fığlalı
5-Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları.
4-Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları.
İsmail Kara
5-Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları
5-Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, Dergâh Yayınları
Adem Efe
1-2. Dini Gruplar Sosyolojisi, Dönem Yayıncılık.
Sabri F. Ülgener
2-3. Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Derin Yay.
2-3. İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yay.
Maurice Barbier
2-3. Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Kaknüs Yayınları
Ali Fuad Başgil
1-2-3. Din ve Laiklik, Kubbealtı Neşriyat
Eric Hoffer
1-2. Kesin İnançlılar, İm Yayınları
1-2. Değişim Sancısı, Dergâh Yayınları
Philip G. Zimbardo
5-Şeytan Etkisi, Say Yayınları
Benedict Anderson
3. Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis yayınları.
Ahmet Özel
5-İslam ve Terör: Fıkhi Yaklaşım, İstanbul: Küre Yay.
Olivier Roy
2-3. Küreselleşen İslam, Metis Yay.
Slavoj Zizek
3-4. Ahir Zamanda Yaşarken, Metis Yayıncılık.
Süleyman Turan ve Faruk Sancar
2-3. Yeni Dini Hareketler, Açılım Kitap.
Ali Rafet Özkan
2-3. Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri, Açılım Kitap
Mehmet Rami Ayas
3. Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri, İz Yayıncılık
Alev Erkilet
5-Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Hece Yayınları.
H. İbrahim Bulut (edit)
5-Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Sakarya Üniversitesi Yayınları.
Aziz Ahmed
5-Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, Yöneliş Yayınları.
5-Hindistan’da İslam Kültürü Çalışmaları, İnsan Yayınları
Ali Bayramoğlu
5-Türkiye’de İslami Hareket / Sosyolojik Bir Bakış (1994-2000), Patika Yayıncılık.
Faik Bulut
5-Ordu ve Din, Berfin Yayınları.
Emin Demirel
5-Türkiye’de Radikal İslami Hareketler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Hakan Yavuz
5-Modernleşen Müslümanlar, Kitap Yayınevi.
Cenksu Üçer
5-Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik, Ankara, Ankara Okulu Yayınları.
Niyazi Akyüz
2-3. Dinin Örgütsel İklimi Dini Gruplar, Gündüz Eğitim Ve Yay.
Hasan Onat
1-2-3.Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Endülüs.
Fehmi Koru
5-Türkiye’de İslamcı Akımlar, Beyan Yayınları
Doğan Kaplan
5-Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Sönmez Kutlu
5-Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara Okulu Yayınları.
5-Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları, Fecr Yayınevi
Tarık Zafer Tunaya
4-İslamcılık Akımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Mehmet Zeki İşcan,
3-4. Siyasal İslam& Dini ve Fikri Temelleri, Ekev Yayınları.
1-2-3.Selefilik/ İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap Yayınevi
Mehmet Ali Büyükkara
1-2-3. Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınları
W. Montgomery Watt
3-4. İslami Hareketler ve Modernlik İz Yayıncılık.
Ruşen Çakır,
1-2-3. Ayet ve Slogan, Türkiye’de İslâmî Oluşumlar, Metis Yayınları
5. Derin Hizbullah, Metis Yayınları
5. Direniş ve İtaat, İki İktidar Arasında Kadın, Metis Yayınları
R. Hrair Dökmeciyan
2-3. Arap Dünyasında Köktencilik, İlke Yayıncılık
Mazharuddin Sıddıki,
4-5. İslam Dünyasında Modernist Düşünce
Roger Garaudy
5-Entegrizm: Kültürel İntiharlar, Pınar Yayınları
5-Yobazlık, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Richard Tapper
2-3-4. Çağdaş Türkiyede İslamcılık, Sarmal Yayınları
Ömer Turan
5-İslami Hareketler “Tarihi Fikir Örgüsü ve Metodları” Yaydağ Yayınları.