Dahhak bin Süfyan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebû Saîd ed-Dahhâk b. Süfyân b. Avf el-Âmirî (ö. 11/632 [?]) Kahramanlığı ile tanınan sahâbî.       .

Kilâboğulları’ndan olup Medine köyle­rinden birinde yaşardı. Necid’de yaşadı­ğı da söylenmektedir. İslâmiyet’i kabul edince Hz. Peygamber onu kavminden müslüman olanlara reis, daha sonra da zekât âmili tayin etti.

Mekke fethine, bazı kaynaklara göre ise Huneyn Savaşı’na 900 kişiyle katılan Süleymoğullan’na Hz. Peygamber, “Sizi yalnız başına 100 kişiye bedel birisiyle l000″e tamamlayayım mı?” demiş ve başlarına Dahhâk b. Süfyân’ı kumandan tayin etmiştir. Hicretin 9. yılı Rebîülevvel ayında Kilâboğullan’nın bir kolu olan Kuratalar’a gönderilen seriyyenin kumandanlığı da Dahhâk’e ve­rilmiş ve seriyye “Dahhâk b. Süfyân se-riyyesi” diye anılmıştır. Kuratalar’ın müs­lüman olmayı reddetmeleri üzerine müslümanlar onlan Necid taraflarındaki Lâvezüc’de bozguna uğratmışlar ve bütün mallarını savaş ganimeti olarak ele ge­çirmişlerdir.

Verilen ölüm cezalarını yerine getiren ve Hz. Peygamber’in korunması işinde de görev alan Dahhâk Resûlullah’ın baş ucunda yalın kılıç nöbet tutardı. Hz. Peygamber’e bürde adında bir sağmal de­ve hediye etmişti. Ümmü Seleme, İki de­ve kadar süt veren bu hayvandan daha verimli bir deve görmediğini belirtmek­tedir.

Dahhâk’in Hz. Peygamber’e baldızıyla veya kızı Fâtıma İle evlenmesini teklif ettiği, Resûlullah’ın onu nikâhına aldığı, fakat zifafa girmeden boşadığı rivayet edilmektedir. Ancak bu konudaki riva­yetler ihtilaflıdır.

Saîd b. Müseyyeb ve Hasan-ı Basrî Dah­hâk b. Süfyân’dan hadis rivayet etmiş­lerdir. Dahhâk’ten rivayet edilen iki ha­disten diyetle ilgili olanı el-Muvatta’, el-Müsned (III, 452), Ebû Dâvüd, İbn Mâce ve Tirmizî’de yer almıştır. Buna göre hilâfeti zamanın­da Hz. Ömer, öldürülen bir adamın di­yetini karısının alamayacağı kanaatinde olduğunu söyleyerek bu konuda sahâbî-lerin bilgisine başvurmuş, Dahhâk de Hz. Peygamber’in kendisine bir mektup yazarak yanlışlık sonucu öldürülen Eşyem ed-Dıbâbî’nin kansına diyetinden pay vermesini emrettiğini belirtmiş, Hz. Ömer de kanaatinden vazgeçerek bu ri­vayete göre hareket etmiştir.

Dahhâk’in Ridde savaşlarında (11/ 632) şehid düştüğü sanılmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi