Ana Sayfa Sosyoloji 33Sosyoloji Sözlüğü CUNTA

CUNTA

0

 

CUNTA

 

Cunta bir konsey yahut
kurul anlamına ge­len İspanyolca bir kelimedir. Politika alanın­daki genel
kullanımında ‘askeri hükümet’ an­lamına gelmekledir. Öte yandan cuntanın özel
bir türü, en sık biçimde Latin Amerika ül­kelerinde ortaya çıkar. Üzerinde
durulacak en önemli niteliği, bir cuntanın bütün görev bi­rimlerinden seçilmiş
ve esas olarak siyasî açı­dan eşit rütbelere sahip bir takım subaylardan
oluşmasıdır. Bu şekilde ortaya çıkan yönetim, askerî mekanizmanın bütünüyle
işin İçine gir­diği, çeşitli görev birimlerinin çıkarlarını aske­ri cihaz
içerisindeki nisbî güçlerine göre den­geleyen, doğrudan doğruya bir askerî hükü­met
olmaktadır. Her ne kadar değişmez şekil­de böyle olmasa da bir cuntada bir tek
ada­mın hakimiyeti genellikle yaygın bir olgu değil­dir. Başkanlık, görev
birimleri ile cuntanın üyeleri arasındaki rekabet ne kadar dalgalan­ma
gösteriyorsa o kadar sık el değiştirebilir. Buna karşılık, daha bilinen
şekliyle Latin Amerika dışında bulunan askerî yönetim tar­zında ise, kendi
iktidarını sürdürme yolunda orduyu kullanmak, fakat muhtemelen, basit şekilde
bir dost subaylar grubu arasında eşit­ler arasında birinci konumunda hareket
etme-yip, lamelde -sivil kurumlar vasıtasıyla yöne-      güçUi kimsenin yönetimi olmuştur. Türkiye
gilimde bulunmak sureliyle, tek kişinin bir dik-      bi henüz demokratik kurumlanıl tam
oturmalaıör gibi hakimiyeii elde tuttuğu da görülür.      dığı ülkeler sık sık cuntâvarî askerî
müdahale-

Bu bağlamda, 1962’den
bu yana uzanan döne-      lerc maruz
kalmakta, sonuçta demokrasiye dönıin büyük bölümünde generallerce yönetil-      nülse bile, bir süre sonra yeniden
kesintiye uğmiş bulunan Pakistan’da görülenaslabir cimramaktadırta olmayıp,
daha ziyade, kendileri için askerî                                                                güçlerin
aletten başka bir şey olmadığı bir dizi     

(SBA)

Bk. Demokrasi.