Çimbi Kalesi Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Osmanldar’ın Gelibolu yarımadasında yani Avrupa kıtasında ilk sahip oldukları küçük bir kalenin adı.

Bugün Umurbeyli olarak bilinen bu kale. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa tarafından Dİmetoka’da Sırp ve Bulgarlar’a karşı Bizans İmparatoru Kantakuzenos’a (VI. İoannes) yapılan yardıma kar­şılık 1353 yılında Osmanlılar’a verilmiştir.

Çimbi adı kaynaklarda değişik şekil­lerde geçmektedir. Osmanlı tahrir def­terlerinde “Cinbi”, Osmanlı tarihlerinde “Cibni, Cimni, Cimbi. Cimbini, Cimbeni, Cinbi, Çin hisarı, Çimnik. Çimlenlik ve Çimen­lik” şeklinde kaydedilmiştir. Batı kay­naklarında ise Tzympe, Tsympe ve Zimpe olarak yer almaktadır. Bu şekilde de­ğişik yazılışları görülen kelimeyi Bizans Rumcası’yla Çimbi olarak telaffuz etmek daha doğru olacaktır.

Osmanlıların Rumeli’de ilk elde ettik­leri bu kalenin yeri de kesin olarak tesbit edilememiş, araştırmacılar tarafın­dan değişik yerler gösterilmiştir. Nite­kim bir kısım araştırmalarda kalenin Ge­libolu’nun güneyinde Nagaraburnu kar­şısındaki Sestos harabeleri civarında ol­duğu, bir kısmında ise Bolayır’ın kuze­yinde, bugünkü Doğanarslan Çiftliği ile Kazanağzı arasında ve Marmara denizi­nin Rumeli sahilinde, milâttan önce IV. yüzyıl sonlanyla ili. yüzyıl başlarında ya­şayan Lysimahos tarafından yaptırılan kale kalıntıları civarında bulunduğu belirtilmektedir. Bu ikinci fikir Osmanlı tah­rir defterleri ve kaynaklarında verilen bilgiye de uymaktadır.

Çimbi Kalesi Rumeli’de Türk fütuha­tının kapısı olmuştur. Nitekim bir yıl son­ra Gelibolu’nun alınması ve bölgeye Ana­dolu’dan Türk nüfusu nakledilip yerleş­tirilmesi Kantakuzenos tarafından endi­şeyle karşılanmış, hatta imparator, Or­han Bey’den Çimbi’yi 10.000 altın karşı­lığında Bizans’a terketmesini ve içinde­ki Türk askerini geri çekmesini teklif et­miştir. Fakat Orhan Bey Çimbi’yi terkedecek olsa bile bu kaleden sonra bizzat fethettiği topraklan kılıcıyla aldığını, do­layısıyla bırakmayacağını bildirmiş ve oğ­lu Süleyman Paşa vasıtasıyla Türk fütuhatını Keşan, Malkara ve Tekirdağ yö­nünde devam ettirmiştir. Böylece Çimbi Kalesi ve civarı, Avrupa topraklan üze­rinde yerleşecek Osmanlı Türkleri için ilk askerî üs olmuştur.

Diyanet İslam Ansiklopedisi