Çiftlik Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Çiftlik nedir? Ziraat yapılan ve farklı şekillerde işletilen muayyen büyüklükteki toprak parçaları. Osmanlı Devletinin son zamanlarında toprak hukukunda kullanılan bir ıstılah olup, dört çeşittir:1. Reaya çiftliği: Osmanlı Devletinde miri topraklar, bir takım parçalara bölünür, peşin kira demek olan tapu bedeli karşılığında işleyecek kimselere verilirdi. Böylece irsi ve devamlı olan bir kira mukavelesi (sözleşmesi) yapılarak, çiftçi bu toprağı işlemekle mükellef olurdu. İşletmediği takdirde toprak elinden alınıp, başkasına verilebildiği gibi, çiftçiye bazen toprağın boş bırakılmasından doğan zararları ödeme mahiyetinde resmi veya “levendlik akçesi” adı verilen bir tazminat da ödetilirdi. Reaya çiftliklerinin sahası verime göre muhtelif miktarlarda olmaktaydı

2. Hassa çiftliği: Osmanlıların bilhassa ilk devirlerinde sipahi timarlarında doğrudan doğruya sipahiler tarafından işletilen ve kılıç yeri denilen çiftlikler ve çayırlardır. Ayrıca hassa olarak bağ, bahçe ve değirmen kayıtlarına da rastlanmaktadır. Sipahiler, bizzat, kendisi ve ailesi toprak işleri ile uğraşmak istemedikleri takdirde kiraya vermekte serbest idiler. Bu şekilde kira ve kiraya veriş, örf ve adetlere göre ayarlanan bir nevi ortakçılık idi. Bununla beraber böyle çiftlikler, sipahinin mutlak mülkü olmayıp sipahi bunları kimseye satamazdı. Satsa bile bu satış ancak kendi zamanı için muteber tutulmakta, sonra gelen sipahi bu satış muamelelerini feshedebilmekteydi. Bu çiftlikler 19. yüzyılda devletin diğer toprakları arasında kaybolmuş veya hususi mülkler şeklinde şahıslara mal edilerek, son devrin büyük çiftliklerinden bazılarının teşekkülüne sebep olmuştur. 3. Askeri çiftlikler: Askeri maksatlı çiftliklerdir.Timarlı sipahilerden ayrı olarak, çiftçi askere verilen topraklardır. Bu çiftlikleri işleyenler vergilerden muaf olup, aralarında nöbetleşe sefere giderlerdi. Yaya, atlı ve yörüklerin ellerinde bulunan çiftlikler böyle çiftliklerdendir. 4. Büyük zirai çiftlikler: Osmanlı Devletinin son zamanlarında zengin kimselerin sahip oldukları çiftliklerdir. Çiftlik sahipi, ortağa verdikleri bu çiftliklerden gelen mahsulü ortakçılarıyla paylaşırdı.

Sözlüklerde geçen anlamı : “çiftlik” ne demek?1. Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası. Cümle içinde kullanımı Orada kızına bir çiftlik almış, işten el çekmişti. – Ö. Seyfettin Şimdi Zeynep çiftlik hayatıyla daha çok ilgiliydi. – H. E. Adıvar Çiftlik

kelimenin ingilizcesi: [Çiftlik] n. farm, ranch, farmstead, bowery, duality, grange, hacienda Benzer bağlantılar çiftlik kahyası