Cemâat Nedir ?

Cemâat Nedir ?
Batı dillerinden İngilizce’de “community” ve Fransızca’da da “communaute” terimleri ile ifade edilen ve dilimize Arapça menşeden gelmiş bulunan “cemâat” terimi, sosyolojide birbirlerine sıkı organik ve içten bağlarla bağlı bulunan dayanışma gruplarını ifade etmektedir. Bir cemâat, müşterek hayatın ana şartlarını paylaşacak şekilde birara- da yaşar. Bir sosyal grubun cemâat oluşturabilmesi için gerekli temel koşullardan birisi, müşterek bir mekânı paylaşma şartıdır. Böylesine bir ortaklaşa hayat mecburiyeti ve paylaşım, cemâat içerisinde güçlü bir dayanışma bağının oluşmasına imkân verir. Bu bakımdan cemâat içerisinde çok güçlü bir “aidiyet duygusu” veya “Biz şuuru” yahut “cemâat ruhu” oluşur. Müşterek kültür ve din, cemâat içerisindeki bu şuuru canlı bir biçimde beslerler. Cemâat içerisinde yüzyüze, sıcak, duygusal ve samimi ilişkiler hâkimdir. Bu bakımdan cemâatler “birincil” veya “ilk” yahut “yüz yüze gruplar” kategorisine dahildirler. Aileler, klanlar, kabileler, akrabalık grupları, dinî cemâat ve tarikatlar cemâat türü toplulukların tipik örneklerindendir. larl toplulukları ifade etmektedir. Maamafih, cemâatin statik yapısına karşılık cemiyet tipi toplum dinamik bir karakteri haizden Cemiyet, ileri derecede farklılaşmış, sosyal gruplar, teşkilâtlanma ve ilişkiler ağına sahip bir yapıdadır. Orada işbölümü, uzmanlaşma, yazılı hukuk, ben duygusu ve rasyonel davranış hakimdir. Genellikle “modern sanayi toplumu” bu tipin karakteristik örneğini teşkil etmekte olup, orada dinin konumu ve işlevi din sosyolojisi biliminin en esaslı meselelerinden birini oluşturmaktadır.