Cebrail Meleği, Nedir, Kimdir, Görevi, Hakkında Bilgi -Dinlerde Cebrail-

Cebrail, İlâhî emirleri meleklere ve peygamberlere ulaştıran vahiy meleği.

Yahudi ve hıristiyan kaynaklarında Gabriel şeklinde geçer. “Güçlü insan” an­lamındaki geber ile “Tanrı” mânasındaki el kelimelerinden oluşan Gabriel’in Keldânî veya Süryânî menşeli olduğu ka­bul edilir. Kelime Yunanca ve Latince’ye de aynı şekilde geçmiştir.

Cebrail Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta bü­yük meleklerden olup Kitâb-ı Mukaddes’-te ismi geçen üç melekten biridir. Adın­dan ilk defa Daniel kitabında (8/15-26, 9/21-27) söz edilir. Ahd-i Atîk’te ve apok-riflerde verilen bilgilere göre Cebrail al­tı melekle birlikte Tann’nin huzurunda sol tarafta durur, azizlerin duasını O’na iletir, cennete nezaret eder; birinci se­manın hâkimidir; en önemli şefaatçidir. Kötüleri yok eder, şeytanları ateş fırını­na atar ve tabii güçleri yönetir. Yahudilik’te Cebrail, Tanrının buyruklarını yara­tıklara bildirip elçilik görevi yapan bir melektir, aynı zamanda adalet ilkesidir. Hz. Yûsuf’u kardeşlerine götürmüş, Hz. Ya’küb’la güreş tutmuş, Mîkâil ile birlik­te Hz. Musa’nın defnedilişine katılmıştır.

Ahd-i Cedîd’de ise Cebrail’den iki de­fa söz edilir. Bunlardan birinde Hz. Zekeriyyâ’ya görünerek ona “Tann’nın Önünde duran Cebrail” olduğunu söylediği ve Hz. Yahya’nın doğacağını haber verdiği, di­ğerinde Hz. Meryem’e görünerek ona Hz. îsâ’yı müjdelediği anlatılır. Hıristiyanlığa göre de Cebrail, pey­gamberlere insan şeklinde görünerek Tanrı’dan vahiy getiren büyük bir me­lektir.

İslâm dininde Cebrail Hz. Peygambere ilâhî emirleri bildiren vahiy meleğidir ve dört büyük melekten biridir. Arapça’da vahiy meleği değişik kelimelerle ifade edilmekle birlikte en meşhurları Cebrail, Cebren, Cebrîl. Cibrîn ve Cibril’dir. Müs­lüman dilcilerin çoğu, muhtemelen ha­dis mecmualanndaki bazı rivayetlere dayanarak Cebrail’in, “Allah’ın ku­lu” anlamına gelen İbrânîce asıllı bir ke­lime olduğunu kabul ederken bazıları da “Allah’ın gücü” demek olan Arapça ceberûtullah tamlamasından geldiğini ile­ri sürmüşlerdir. Cebrail’in “kuvvet” mânasına gelen cebr ile alâkası dikkate alı­narak bu anlamı da kapsadığı düşünü­lebilir.

Cebrail Kur’ân-ı Kerîm’de Cibril, Rûhulkudüs, Rûhulemîn, Rûh ve Resul şek­linde beş değişik isimle ifade edilir. İlgi­li âyetlerde belirtildiğine göre Cebrail karşı konulamayan müthiş bir güce, üs­tün bir akla ve kesin bilgilere sahiptir; “arşın sahibi” nezdinde çok itibarlıdır ve meleklerin kendisine mutlaka itaat et­tiği şerefli bir elçidir(Necm 53/5-6;Tekvîr 81/19-21). Hz. Meryem’e nor­mal bir insan şeklinde görünerek rabbinin elçisi olduğunu ve ona temiz bir er­kek çocuğu bağışlamak için geldiğini söylemiş, Hz. İsâ doğ­duktan sonra Allah’ın emriyle ona des­tek olmuş, Hz. Peygamber’e Kur’ân-ı Kerîm’i vahyedip öğretmiştir. Hz. Peygam­ber onu bir kere “açık Ufuk’ta, bir kere de “sidretü’l-müntehâ’da aslî hüviye­tiyle görmüştür. İnkarcılara karşı Hz. Peygamber’in dostu, müminlerin destekleyicisidir. Kadir gecesinde melekler­le birlikte yeryüzüne iner, âhirette in­sanlar hesaba çekilirken mahşerde saf saf dizilen meleklerin yanında bulunur.

Cebrail hadislerde Hz. Peygamber’e vahiy getiren, Kur’an’ı Öğreten ve de­ğişik konularda hükümler bildiren, Resûl-i Ekrem’e, hatta bazan ashaba in­san şeklinde görünen bir melek olarak sık sık anılır. İlgili hadislere göre Ceb­rail dünyada ve âhirette Allah ile kulla­rı arasında elçidir; hem meleklere hem peygamberlere ilâhî emirleri tebliğ eder. bu sebeple de Allah’la vasıtasız konuşur. İlk defa Hira dağında, bütün ufku kaplamış ve bir taht üzerinde otur­muş halde Hz. Peygamber’e gelip aslî suretinde görünmüş, onu kuvvetle sıka­rak okumasını istemiş, böylece ilk vahyi getirmiştir. Mirac’dan önce Hz. Peygamber’İn kalbini “hikmet’le doldurmuş, bu sayede Peygamber’in cismi ruh gibi hafiflemiş ve bu mucizevî yolculukta ona asli suretin­de ikinci defa görünmüş, melekût âlemi hakkında bilgiler vermiştir.

Hadislerde Cebrail’in zaman zaman güzel bir insan şeklinde, birkaç defa da Dihye b. Halife adlı sahâbînin suretinde Hz. Peygamber’e gelerek onu abdest, namaz, kurban, hac gibi İbadetlerin ma­hiyeti ve uygulama şekilleri hakkında eğittiği, itikadî, fıkhî ve ahlâkî konular­da açıklamalarda bulunduğu, ashaptan bazılarının da bunların bir kısmına şa­hit olduğu rivayet edilir. Hatta Medine’de Hz. Peygamber’İn hu­zurunda otururken görüldüğü yer, da­ha sonra “makâm-ı Cibril” diye anılmış­tır. Cebrail özellikle ramazan aylarında her gece Resûlullah’a gelerek nazil olan âyetleri baştan sona kadar onun ağzın­dan dinlerdi. Hz. Peygamber’İn vefat et­tiği yıl bu işi İki defa tekrarlamıştır. Yine hadislerde belirtildiğine göre Cebrail, yahudilerin sorularına cevap vermede, in­karcılara karşı gerçek bir peygamber olduğunu ispatlamak için mucizeler gös­termede Hz. Peygamber’e yardımcı ol­muş, insan şekli­ne girip müslümanlarla birlikte bazı sa­vaşlara katılmış, kâfirleri hicveden şair Hassan b. Sâbife şiirlerinde İlham ver­miştir.

Hz. Peygamber, Cebrail’in Allah nezdin-deki üstün mertebesini dikkate alarak dualarında “Cibril’in rabbi” ifadesini kul­lanmış ve bir anlamda onunla tevessül­de bulunmuştur. İslâmi gelenekte Cebra­il’in adı anılınca ona salâtü selâm getir­mek dinî terbiyenin bir gereği sayılmış­tır.

Tefsir, hadis şerhi, siyer, tasavvuf, ta­rih, kelâm, felsefe kitapları vb. İslâmî kaynaklarda Cebrail’in isimleri, nitelik­leri, görevleri, insan şeklinde görünüşü ve üstünlüğü gibi konularda geniş bir literatür oluşmuştur. Bu kaynaklarda Cebrail Kur’ân-ı Kerim’deki isimleri ya­nında Rûhullah, Hâdimullah. er-Rûhu’l-a’zam, el-Aklü’l-ekrem, en-Nâmûsü’l-ekber, el-Aklü’l-fa”âl, Vâhibü’s-suver, Hâzinü”l-kuds, Tâvûsü’l-melâike”  gibi unvanlarla da anılır. Aynı kaynaklarda ay­rıca Kur’ân-ı Kerîm’deki isimlerinin mâ­naları açıklanmıştır. Buna göre o, karşı­sında durulmayacak üstün güce ve zaru­ri bilgilere sahip olduğu için Cibril, saygı duyulması gereken üstün bir mevkide bulunduğu veya dinî hayatın gerçekleş­mesinde önemli rol oynadığı yahut latif olduğu için Rûh, ilâhî buyrukları tahrif etmeden Hz. Peygamber’e ulaştırdığı için Rühulemîn, insanların manevî açıdan temizlenmesini sağlayan vahyi getirdiği veya hiç günah işlemeyen tertemiz bir kul olduğu için Rûhulkudüs diye nite­lendirilmiştir.

İslâmî kaynaklara göre Cebrail, arşı taşıyan ve “mukarrebîn” adı verilen me­leklerdendir. Emrinde arşın çevresinde bulunan meleklerden bir ordu vardır. Mükemmel bilgilere ve tasavvur edile­meyecek derecede üstün güce sahiptir. Nurdan yaratılmış olup görünüşü son derece güzeldir. Manevî bir varlık olma­sına rağmen Cebrail’i cismanî varlık şek­linde tasvir eden bir kült oluşmuştur. Buna göre onun yüzü beyaz, saçı mer­can gibidir. İnci ve yakutlarla süslenmiş olan yeşil renkli 600 kanadı vardır. Her bir kanadı arasındaki mesafe doğu ile batı arasındaki mesafe kadardır. Başın­da beyaz sarık vardır. Bedir Gazvesi’ne sarı renkli bir sarıkla katıldığı görülmüş­tür. Makamı yedinci kat gökteki sidretü’l-müntehâdır. Allah nezdinde üstün makam sahibi olmasına rağmen O’nu göremez. En son ölecek ve âhirette ilk dirilecek varlıklardandır. Son derece sü­ratli hareket eder. Hz. Muhammed dı­şında hiçbir peygamber onu aslî şekliy­le görmemiştir. Resûlullah’a peygamber­liği süresince 26.000 defa vahiy getir­miştir. İslâmî kaynaklarda Cebrail’in es­ki peygamberler ve kavimleriyle ilgisine dair bilgiler de vardır. Buna göre Cebra­il Hz. Âdem’e harfleri ve ziraatçılığı öğ­retip onu Mekke’ye götürmüş, Hz. Nuh’a gemi yapımında yardımcı olmuş, Lût kavmiyle diğer isyankâr ümmetleri çe­şitli felâketlere uğratmış, Hz. İbrahim’i ateşten korumuş, Hz. Musa’ya Mısırlı sihirbazlar karşısında yardım etmiştir. Aynı kaynaklarda Cebrail’in, kıyamette amellerin tartılmasına nezaret edip Al­lah ile yaratıkları arasında elçilik göre­vini sürdüreceği söylenir. Müslüman mü­elliflerin verdiği bu bilgilerin bir kısmının Hz. Peygamber’e isnat edilen, ancak muteber hadis mecmualarında yer al­mayan rivayetlere, bir kısmının ise İsrâ-iliyafa dayandığı kabul edilmektedir.

Cebrail’in mahiyeti ve sahip olduğu niteliklerin yorumuyla ilgili spekülasyon­lar tam bir skolastik görünüm arzetmek-tedir. Meselâ kelâmcılar başta olmak üze­re birçok İslâm bilgini, Cebrail’in Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrahim’le Hz. Meryem’e normal insan şeklin­de, pek çok hadiste de[249] Hz. Peygamber’e ashaptan Dihye b. Halîfe veya tanınmayan güzel bir “A’râ-bî” suretinde görünmesini (temessül) dik­kate alarak onun çeşitli şekillere girebi­len ve peygamberler dışındaki insanlar­ca da görülebilen “latif cisim” türünde bir varlık olduğunu kabul etmişlerdir. Bununla birlikte onun, “yerle göğün ara­sını dolduracak kadar büyük olan 600 kanatlı bünyesi”nin nasıl olup da bir in­san bedeni halini alacak kadar küçülebildiği konusu izaha muhtaç görülmüş­tür. İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Ceb­rail’in insan şekline bürünmesi anında insan bünyesinden fazla olan kısımları­nın Allah tarafından yok edilip sonra tekrar iade edildiği veya Cebrail’in aslî bünyesinde bir değişiklik olmayıp sade­ce onu görenlerin gözünde insana ben­zer bir varlığın canlandığı görüşündedir. Çünkü Cebrail farklı şekle girmekle ken­dine has meleklik vasfı değişmez. Fahreddin er-Râzi’ye göre, eğer Cebrail cismanî bir varlık ise cüzlerinin az bir kısmının aslî, büyük bir kısmının fazla­lık olduğu ve insan şekline girdiği sıra­da bu fazlalığın Allah tarafından yok edil­diği düşünülebilir; eğer tamamen ruha­nî bir varlık ise çok farklı şekillere gire­bilmesi aklen imkânsız değildir. İzzeddin b. Abdüs-selâm da Fahreddin er-Râzî’nin ikinci yorumuna katılır. Aynî ise Cebrail’in aslî varlığının temessül anında bir değişikli­ğe uğramadığını, ancak onun ruhunun geçici olarak insan bedenine girdiğini ileri sürmüştür.

Selef âlimlerinden Ebû Ya’lâ el-Ferrâ temessülü, Cebrail’in insanların gözüne hayalî bir varlık gösterme gücüne sahip olması ile açıklamış; İbn Kayyim el-Cevziyye, Cebrail’in temessül sırasında aslî varlığı ile göklerin üstündeki makamında bu­lunduğu halde yeryüzünde Hz. Peygamber’e bir insan şeklinde görünebileceği­ni düşünmüştür. Se­lefi” temayülü ile tanınan Süyûtî, Aynî­nin görüşünü sofilere ait “ruhların te-cessüdü” nazariyesiyle birleştirerek ka­bul eder. Buna göre Cebrail’in ruhu aslî bünyesini terketmeden aynı anda ikinci bir bedene girerek insanlara temessül edebilir. Kirmânî, temessülün keyfi­yetini sadece Allah’ın bildiğini belirtmek­le yetinirken çağdaş âlimlerden M. Re­şîd Rızâ, modern fen bilimlerinin verile­ri sayesinde Cebrail’in temessülü gibi metafizik olayların aklî izahının kolay­laştığı görüşündedir. Ona göre gazların sıvı veya katı cisimlere dönüşmesi ve bu­nun tersi olan değişim, Cebrail’in farklı şekillere girebileceğini gösterir. Buna karşılık Fazlurrah-man, Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygam­berin vahiy sırasında herhangi bir şah­sı gördüğünden söz edilmediğini, aksi­ne Cebrail’in vahyi Peygamber’in kalbine indirdiğinin ifade edil­diğini, buna göre Cebrail’in temessülüne ilişkin hadislerin, vahyin objektifliği­ni korumak amacıyla Ehl-i sünnet âiimlerince uydurulduğunu ileri sürerek Ceb­rail’in dış varlığı bulunduğu görüşünü reddetmiştir.

Süfîlere göre Cebrail, yedinci feleğin hayyız*inde olan semavî ve arzî suret­lerden dilediğiyle temessül edip görü­nebilir. Ancak değişik şekillerde görün­mesinde asla hulul* düşünülmemelidir. Zira hulul “vücûdî” olan iki şey arasında gerçekleşir; halbuki Cebrail temessül ettiğinde insanlara görünen şekil onun varlığından ayrı olarak mevcut değildir. Dihye şeklinde görünmesi “sûret-i vü-cûdiyye” değil bir “sûret-i misâliyye”dir. İsmail Fennî Ertuğrul’un, tasavvuftaki “nûr-i Muhammedî” veya “hakîkat-i Muhammediyye” telakkisine dayanan ve kısmen Fazlur-rahman’ın görüşünü hatırlatan açıkla­masına göre Cebrail Hz. Muhammed’in hakikati olan “rûh-i a’zam”ın temessü-lünden başka birşey değildir. Şu halde vahiy Hz. Peygamber’e kendi ruhaniyetinden gelmiştir. Ona çeşitli şekillerde görünmesi “sûret-i melekiyye” değil “su-ver-i hayâliyye” tarzında olmuştur. Şüphesiz bu aşırı te’vilin naslarla bağdaşması mümkün değildir. Hatta iman esaslarından sayı­lan meleklerin gerçek varlıklar olduğu ilkesine ters düştüğünden sakıncalı bir anlayıştır.

İslâm filozoflarından Fârâbî ve İbn Sînâ, Cebrail’in, kozmik akıllar dizisinin onuncusu olan ve kuvve halindeki insan aklının fiil haline gelerek bilgi üretme­sini sağlayan faal akıl olduğunu savun­muşlardır. Onlara göre kemal mertebe­sinde bulunan peygamberin “kuwe-i mü-tehayyile”si, uyanıklık halinde bile faal akıl ile ittisal* kurarak ondan aldığı su­retleri duyular alemindeki Örneklerle açıklar. Bazan “Vâhibü’s-suver” ve “Rûhulkudüs” de denilen faal akıl. asla mad­dî olmayan mufârık suretlerden ibaret­tir. Fahreddin er-Râzî ve İbn Teymiyye gibi bazı bilginler, filozofların aslında Cebrail’in hariçte bir varlığı bulunduğu­na inanmadıklarını ileri sürmüşlerdir.

Kaynaklarda Cebrail ile ilgili tartışma­lardan biri de onun tafdîli konusudur. Fahreddin er-Râzî ile Zemahşerî gibi ba­zı Sünnî ve Mu’tezilî âlimlerin, Cebrail’in Hz. Peygamber de dahil olmak üzere bü­tün yaratıkların en üstünü olduğunu ka­bul etmelerine karşılık İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre Cebrail bütün melek­lerden ve peygamberler dışındaki insan­lardan üstündür.

İslâm âlimleri arasında Cebrail konu­sundaki bu tartışmalar daha çok onun mahiyeti, temessülünün keyfiyeti ve re-el varlığının bulunup bulunmadığı nok­talarında toplanmaktadır ki esasen bu hususlarda akıl yürüterek kesin bir so­nuca varmak mümkün görünmemekte­dir. Zira Cebrail gayb âlemine ait varlık­lardan biri olduğundan onun mahiyeti ve nitelikleri konusu aklın sınırları öte­sinde kalmaktadır. Bununla birlikte Ceb­rail’in cismanî değil ruhanî bir varlık ol­duğunu kabul edenlerin görüşü daha ağır basmaktadır. Zira onu cisim kabul edenler, daha çok dış dünyada gerçekli­ği bulunan her şeyi duyular aleminde­ki varlıklara kıyas etmişlerdir ki bunun yanlışlığı açıktır.

Fazlurrahman’ın. Cebrail’in insan şek­line girerek Hz. Peygamber’e geldiğine dair hadislerin Ehl-i sünnet âlimlerince uydurulmuş olduğu yolundaki iddiası il­mî dayanaklardan yoksundur. Zira söz konusu hadislerden başka Kur’ân-ı Ke-rîm’de de Cebrail’in insan şeklinde Hz. Lût’a, Hz. İbrahim’e ve Hz. Meryem’e gö­ründüğü açıkça bildirilmiştir. Bazı âyetlerde Cebrail’in vahyi Hz. Peygamber’in kalbine indirdiğinin belir­tilmesi temessülün reddi için delil teşkil etmez. Ayrıca eğer peygamber melek­lerden seçilseydi onun da ancak insan şeklinde gönderileceğini belirten âyet de Cebrail’in temessülünün mümkün olduğunu göstermektedir. Cebrail’in mahiyetiyle ilgili hadislerin tama­mını İsrâiliyat cinsinden kabul etmek de imkânsızdır. Zira meselâ Cebrail’in ka­natlı olduğuna dair rivayetler, Kur’ân-ı Kerîm’de melek hakkında verilen bilgi­lere uymaktadır. Kaldı kite-messülle ilgili hadisler, değişik sahâbîler tarafından rivayet edilmek suretiyle ne­redeyse tevatür derecesine ulaşmıştır.

Filozofların ve bazı sofilerin Cebrail’i peygamberin zihnî tasavvurlarının sem­bolik bir ifadesi gibi gösteren yorumla­rı da âyet ve hadislerin açık ifadelerine uymamaktadır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’­de, bir yerde Hz. Peygamber’in Cebrail’i apaçık bir ufukta, başka bir yerde de onu sidretü’l-müntehâda kesin olarak gördüğü ve gözünün gördüğünü gönlü­nün yalanlamadığı açıkça bildirildikten sonra bu konuda Hz. Peygamber’le tar­tışılmasını yasaklayıcı bir üslûp kullanıl­maktadır. İslâm filozoflarının Cebrail’i faal akıl olarak kabul etmeleri ise tama­men Aristocu ve Yeni Eflâtuncu felsefe­lerin bir sonucu olup ümî ve dinî bir de­ğer taşımayan kozmik akıllar nazariye­sine dayanmaktadır.

J. Pedersen gibi bazı müsteşriklerin, Hz. Peygamber’in Cebrail hakkındaki bil­gileri yahudilerden aldığına ilişkin iddia­ları ciddiyetten uzaktır. Zira Hz. Mûsâ’-ya gelen Cebrail’in Hz. Muhammed’e de gelebileceğini kabul etmemek ancak di­nî taassupla izah edilebilir.

Cebrail hakkında yazılmış müstakil risaleler mevcuttur. Sühreverdî el-Maktûl’ün Risâle-i Per-i Cibril’i, Muhammed b. Yûsuf el-Kirmânrnin Şerhu ha­dîsi sü’âli Cibril”, Fuşûşü’l-hikem şâ-rihi Abdullah Bosnevi’nin Türkçe olarak kaleme aldığı Risale îî temessüli Cib­ril’i ve Ahmed Muhyiddin Gülşenfnin Şerhu hadîsi Cibril’i bun­lardan bazılarıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi