Canfeda Hatun Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Canfedâ Hatun, (ö. 1009/1600 [?]) III. Murad zamanında sarayın harem dairesinin nüfuzlu kethüdası.

III. Murad’ın annesi Nurbânû Sultan’ın cariyelerinden olup Kethüda Kadın ola­rak da anılan Canfedâ Hatun’un doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Önceleri Eski Saray’da hizmet ettikten sonra İli. Mu­rad zamanında kabiliyeti ve iyi huyu sa­yesinde ön plana çıkmış. Nurbânü Sul­tan’ın en gözde cariyesi ve sağ kolu ha­line gelmiştir. III. Murad’ın saltanatının başlarında haremde etkili ve birbirine rakip iki taraftan birini Nurbânû ve İsmihan Sultan ile Canfedâ Hatun, diğerini ise tek başına Haseki Safiye Sultan teşkil etmekteydi. Böylece bu dönemde Can­fedâ Hatun sarayın dört güçlü kadının­dan birisi durumundaydı. Harem-i Hümâ­yun kethüdası mevkiine geldikten son­ra da bütün haseki ve cariyelerin sorum­lusu ve idarecisi oldu.

Nurbânû Sultan ölümü sırasında oğlu III. Murad’a kendisinden sonra her ba­kımdan Canfedâ Hatun’a güvenmesini söylemişti. Böylece Nurbânû Sultan’ın ölümünden sonra nüfuzu daha da artan Canfedâ Hatun kısa sürede Valide Safi­ye Sultan’ın da güvenini kazandı.

Canfedâ Hatun’u nüfuzunun zirvede ol­duğu bir dönemde rahatsız eden ve ten­kit edilmesine sebep olan hususların ba­şında, kardeşi Deli (Divane) İbrahim Pa-şa’nın başarısız icraatı gelmekteydi. O sırada Dİyarbekir beylerbeyi olarak vazife gören İbrahim Paşa kötü idaresi yüzün­den halkın şikayetiyle görevinden alınmış ve hapsedilmişti. Canfedâ Hatun ise kar­deşini takibe uğradığı dönemlerde yal­nız bırakmamış, onun temize çıkması ve tekrar görevine iadesi için nüfuzunu kul­lanmaktan çekinmemiştir. Nitekim bü­tün başarısızlığına rağmen paşa, kız kar­deşinin teşebbüsleri ve III. Murad’a sun­duğu değerli hediyeler sayesinde görevi­ne iade edilmiştir.

Canfedâ Hatun’un bundan başka bir­çok önemli hadisede de rol oynadığı bi­linmektedir. 26 Ocak 1593’te yeniçeri ve sipahiye masar ulufesinin dağıtılması sırasında paranın yetişmemesi yüzün­den sipahilere eksik ödeme yapılması is­yana sebep olmuştu. Âsiler Sadrazam Siyavuş Paşa ve Başdefterdar Emîr Pa­şa ile birlikte harem kethüdası Canfedâ Hatun’un da kendilerine teslim edilme­sini istemişler, ancak uzun mücadeleler­den sonra padişah ve saray halkının sert tutumu ile hadise yatıştırılmıştı.

III. Murad’ın ölümünde (ö. 1595) gele­neğe uygun olarak Valide Sultan dışın­daki harem halkı Eski Saraya nakledilirken artık yaşlanan ve nüfuzu azalan Canfedâ Hatun da Selânikfnin belirtti­ğine göre “Âh el-mevt el-firâk” diyerek hamallar ve arabalarla taşınan eşyası ile Eski Saray’a gitmiştir. Hayatının bun­dan sonraki döneminde Eski Saray’da oturan kızların gelin edilmesiyle uğra­şan Canfedâ Hatun’a III. Mehmed gün­de 100 akçe ulufe ile senede dört “kat” yıllık ve diğer bazı tahsisatlarda bulun­muştur. Cömertliğiyle tanınan Canfedâ Hatun’un bir ara para sıkıntısı çektiğini haber alan padişah ulufesini 200 akçe­ye, yıllık tahsisatını da sekiz “kafa çıkar­mıştır.

Canfedâ Hatun’un İstanbul ve çevre­sinde çeşitli hayır eserleri bulunmakta­dır. İstanbul Karagümrük (Gümrükhane) semtinde Çukurbostan yakınında harap durumdaki bir mescidi ihya ederek ca­mi haline getirmiş, ayrıca Saraçhane ya­kınında bir sebil yaptırmış, karşısındaki bir mescidi de tamir ettirmiştir. “Sâhib-i sebîl ruhuna içip de Fatiha” (1002/ 1591} mısraı ile tarih düşürülen bu sebil ile mescid için 2 milyon akçe sarfettiği kay­dedilmektedir. Sebilin açılışında 180 kıy­metli serâser, atlas ve kemha dağıtılmış­tır.

Canfedâ Hatun’un Bey­koz Akbaba’da ve başka yerlerde de çe­şitli hayratı mevcuttur.

Dirayetli bir insan olan, aynı zamanda dindarlığı ile de tanınan Canfedâ Hatun zaman zaman sahip olduğu nüfuz ve ik­tidardan faydalanmış ve pek çok hadi­sede rol oynamıştır. Ancak bazı eserler­de onun Valide Nurbânû ve Safiye sul­tanların rüşvet ve hediye aracı olduğun­dan söz edilmesi ağır bir İthamdır. Nite­kim devrinin bütün devlet erkânını çe­şitli vesilelerle ağır bir dille tenkit eden Gelibolulu Âlî, Canfedâ Hatun’dan büyük bir sitayişle bahsetmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi