Büyük Çorapçı Hanı Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Büyük Çorapçı Hanı, İstanbul’da muhtemelen XVI. yüzyılda inşa edilmiş olan bir ticaret hanı.

Şehrin içinde Mahmutpaşa caddesi ile Fincancılar Yokuşu kavşağı köşesin­de bulunur. Hangi tarihte ve kim tara­fından yaptırıldığı bilinmemektedir. Bir söylentiye göre XVI. yüzyılda Kaptanı-derya Piyâle Paşa (ö. 985/1578) tara­fından hayratına gelir sağlamak üzere vakıf olarak inşa ettirilmiştir. Mimari­si bakımından XVI. yüzyıl üslûbu ve tek­niğine uygun görünmekle beraber bu görüşü destekleyecek başka bilgi yok­tur. Piyâle Paşa vakıflarının araştırılma­sı ile bu hususta kesin bir sonuca varı­labilir.

İki tarafından sokaklarla sınırlanan han, arazinin meyilli oluşu ve şehir do­kusu yüzünden muntazam bir şekle sa­hip değildir. Benzeri bütün hanlarda ol­duğu gibi ortasında yine intizamsız ve yamuk biçimde bir açık avlusu vardır. Oldukça itinalı işçilikle taş ve tuğladan karma olarak yapılan Büyük Çorapçı Hanı’nın iç bölümlerinde moloz taş kullanıl­mıştır. Revak kemerlerini taşıyan paye­lerin bugün çok bozulmuş olduğu görül­düğü gibi kapı ve pencereler de aslî bi­çimlerini kaybetmiştir.

İki katlı olan hanın alt katı malların depolanması için düşünülmüş, üst kat odalarda ise tüccarlar barınıyor olmalıy­dı. Alt katta pencere bulunmayışı, üst katta ise her hücrenin bir pencere ile dışarıdan hava ve ışık alması bu görüşü desteklemektedir. Büyük Çorapçı Hanı’nın girişi kemerli bir açıklık halinde Mah­mutpaşa caddesi üzerindedir. Buradan beşik tonozlu bir dehliz iç avluya açılır. Dehlizin iki yanındaki merdivenler yuka­rı kata çıkışı sağlar. Yapılan çeşitli mü­dahalelerle han bugün çok değişmiş ol­duğundan mimari özelliklerini görmek imkânı kalmamış gibidir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi