Büdeyl bin Verka Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi, -Sahabi-

Büdeyl b. Verka’ b. Abdil’uzzâ (Amr) el-Huzâî (ö. 11/632 [?]) Huzâa kabilesinin reisi, sahâbî.

Arap dâhilerinden olduğu söylenen Büdeyl’in (İbn Hazm, s. 239) Mekke fethin­de müslüman olduğuna dair rivayetler bulunmakla beraber bütün Huzâalılar’ın Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra İslâ­miyet’i kabul ettiği dikkate alınırsa, İbn Hacer’in de kaydettiği gibi, Büdeyl’in fe­tih yılından önce Müslümanlığı kabul et­tiği anlaşılır. Hz. Peygamber müslüman olması için daha önce Büdeyi’e bir mek­tup göndermiş, Resûlullah’ın Hz. Ali’ye yazdırdığı bu mektup sonraki yıllarda bu ailenin iftihar vesilesi olmuştur.

Hicretin 6. yılında (628) Hz. Peygam­ber Kabe’yi ziyaret etmek üzere ashâb-ı kiramla Hudeybiye’ye vardığı zaman Bü­deyl bazı Huzâalılar’la birlikte onların ya­nına geldi. Mekke’de bir evi bulundu­ğu için Kureyşiiler’in müslümanlar aley­hindeki faaliyetlerini biliyordu. Hz, Peygamber’ie görüştükten sonra Mekkeliler’in yanına giderek müslümanların Ka­be’yi ziyaret etmekten başka bir niyet­leri olmadığını, hatta Kureyşliler’le an­laşma yapmayı bile düşündüklerini, an­cak umre yapmaları engellendiği tak­dirde savaşı bile göze alacaklarını ha­ber verdi.

Bu olaydan iki yi! sonra Huzâa kabile­sinden birkaç kişiyle birlikte Medine’ye giden Büdeyl, Kureyşliler tarafından des­teklenen Bekiroğullan’nın saldırısına uğ­radıklarını ve bu yüzden kabile mensup­larından birçoğunu kaybettiklerini Hz. Peygamber’e haber verdi. Müslümanla­rın müttefiki olan Huzâaiılar’a saldırmak Hudeybiye Antlaşması’nın açıkça ihlâ­li anlamını taşıdığı için Hz. Peygamber Mekke fethi hazırlıklarına başladı. Bü-deyl’i Büsr b. Süfyân ile birlikte, Huzâa’nın bir kolu olan kendi kabileleri Kâ’boğulları’nı Mekke fethine katılmak üzere ramazan ayında Medine’ye getirmekle görevlendirdi. Mekke fethedildiği gün Hz. Peygamber Mekkeliler’e eman verirken Büdeyl’in evine sığınanların da canları­nı kurtarmış olacaklarını ilân etti. Daha sonra Büdeyl kabilesiyle birlikte Huneyn Savaşı’na katıldı. Bu savaşta elde edilen esirlerle ganimet mallarının Ci’râne’ye götürülüp orada korunması görevini Hz. Peygamber Büdeyl’e verdi. Bu görevin başka sahâbîlere verildiği de rivayet edil­mektedir. Tebük Savaşı’nda da bulunan Büdeyl’in vefat tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Onun Sıfffn’de vefat et­tiğine dair rivayet doğru değildir. Zira Sıffîn’de şehid düşen Büdeyl’in oğlu Ab­dullah’tır. Hz. Peygamber’den önce ve­fat ettiğine dair olan rivayetler daha kuv­vetlidir. Hz. Peygamber’in Büdeyl’e Ve­da haca esnasında, Mina günleri diye de anılan kurban bayramının ilk günlerin­de oruç tutulmayacağını söylemesi ve bugünlerin yeme içme günleri olduğu­nu müslümaniara duyurmasını emretme­sinden, ayrıca Hz. Peygamber’den önce öldüğü rivayetinden hareketle onun 11′-de (632) vefat ettiği sonucu çıkarılabilir. Bu sebeple Ebü’ş-Şeyh’in Büdeyl’i İsfa­han fâtihlerinden biri olarak gösterme­si de doğru değildir.

Büdeyl’den oğlu Selem ile Habîbe bint Serik hadis rivayet etmişlerdir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi