Böri Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Ebû Saîd Tâcü’l-Mülûk b. Zahîriddîn Tuğtegin (ö. 526/1132) Dımaşk atabeglerinden.

2 Ramazan 478’de (22 Aralık 1085) doğ­du. Gençliğinden itibaren atabegliğin çe­şitli yerlerinde idarî ve askeri görevler­de bulundu. Babası Atabeg Tuğtegin onu ilk defa 494’te (1101) Cebele’nin muha­fızlığına tayin etti. Fakat halkın şikâyeti üzerine Cebele’nin eski sahib ve Trablusşam hâkimi Fahrülmülk İbn Ammâr buraya asker yolladı. Böri İbn Ammâr’ın gönderdiği bu kuvvetlere yenilip esir düş­tü. Trablusşam’a getirilen Böri’ye Fahrülmülk çok iyi davrandığı gibi onu ser­best bırakıp Dımaşk’a yolladı. Tuğtegin sefere çıkarken Böri’yi Dımaşk naibi ta­yin ederdi. 503’te (1110) Dımaşk Atabegliği’ni temsilen elçi olarak Bağdat’a git­ti ve Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar’ın huzuruna çıktı. Atabeg Tuğtegin. itaatsiz davranışları yüzünden Emîr Gümüştegin’in elinden aldığı Ba’iebek’i oğlu Böri’ye iktâ etti. Ba’lebek gibi önemli bir şehrin idarî ve askerî işlerini yürüten BÖri bu sırada Haçlılar’a karşı da müca­dele etti. Tuğtegin ölümünden çok kısa bir süre önce Böri’yi kendi yerine aday gösterdi ve onun 8 Safer 522’de ölümüyle Böri Dımaşk atabe­ği ilân edildi.

Vezir Tâhir b. Sa’d el-Mezdekânî’nin Suriye’de kuvvet kazanmaya başlayan BâtınTler’le iş birliği halinde olması ve Bâtınîler’in Haçlılar’la gizli görüşmeler­de bulunmaları Bori’nin harekete geç­mesine sebep oldu. Haçlı-Bâtınî anlaş­masına göre Dımaşk içindeki Bâtınîler şehri zaptetmeye gelecek olan Haçlılar’a kapıları açacaklar, bu hizmetlerine kar­şılık Haçlılar’dan Sur şehrini alacaklardı. Bu anlaşma ile 30 Ramazan 523 günü harekete geçilmesi karar­laştırılmıştı. Dımaşk şahnesi Yûsuf b. Firüz ve şehrin reisi Müferric b. Hasan’ın desteğini sağlayan Böri, 17 Ramazan (3 Eylül) günü huzura çıkan vezir Tâhir b. Sa’d el-Mezdekânî’yi emirlerinin ve ileri gelen saray erkânının gözleri önünde öl­dürttü. Daha sonra Bâtınîler’e karşı ha­rekete geçildi ve Dımaşk Bâtinîler’den temizlendi. Bu arada Böri. Bâtınller’le ce­saretle mücadele eden reis Müferric b. Hasan’ı vezirliğe tayin etti.

Bâtınîler’le iş birliği yaparak Dımaşk’ı ele geçirmeyi planlayan Haçlılar, Bâtınî­ler’in ortadan kaldırılmış olmasına rağ­men bu isteklerinden vazgeçmediler. Ku­düs Kralı Baudouin Haçlı hâkimiyeti altın­daki yerlere haber göndererek Dımaşk’a karşı açmış olduğu sefere katılmalarını istedi. Trablus’tan Pons, Antakya’dan Bo-hemund ve Urfa’dan da I. Joscelin kra­lın çağrısına uyarak Dımaşk yakınların­daki bir mevkide ordugâh kurdular. Haçlılar bu­radan, ihtiyaçları olan erzağı temin için Taberiye Lordu Guiîlaume de Bures’in kumandasında 1000 kişilik bir birliği Havran’a gönderdiler. Bunu haber alan Böri vakit kaybetmeden bu Haçlı grubu üzerine asker gönderdi ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu mağlûbiyet üzeri­ne Haçlılar Dımaşk’ı kuşatmaktan vaz­geçip üslerine döndüler.

Dımaşk üzerindeki Haçlı tehdidini bir süre İçin de olsa ortadan kaldıran Böri’-nin en büyük rakibi, bütün Suriye’yi ele geçirmek isteyen kuzey komşusu Musul Atabeği İmâdüddin Zengî idi. Atabeg Zengî Haçlılar’a karşı açmış olduğu ci-had için Böri’den yardım istedi. Böri baş­langıçta Zengî’nin yardım isteğini endi­şe ile karşıladı, fakat daha sonra emir­lerinden Semsülümerâ el-Havâs kuman­dasında 500 atlıyı Halep’e yolladı. Ayrı­ca Hama’ya henüz yerleşmiş ve şehrin idaresiyle görevlendirilmiş olan oğlu Ba-hâeddin Sevinç’e de haber göndererek askeriyle Halep’e gitmesini istedi. Ata­beg Zengî Halep’e gelen Sevinç ile Dı­maşk birliğini iyi karşıladıysa da kısa bir süre sonra hem Sevinç’i hem de Dımaşk Atabegliği ordusundaki kumandan ve as­kerleri tutuklayıp Halep Kalesi’ne hap­setti. Böyle bir hile ile Böri’yi zayıf dü­şüren Atabeg Zengî vakit kaybetmeden Dımaşk Atabegliği ülkesine girdi ve hiç­bir güçlükle karşılaşmadan Hama’yı zap­tetti. Hama’dan sonra Humus üzerine yürüyen Zengî bir süre bu şehri muhasara altın­da tuttu ise de ele geçirmeye muvaffak olamadan tekrar Halep’e döndü.

Atabeg Zengî’nin Halep’e dönüşünden kısa bir süre sonra, almış olduğu bütün tedbirlere rağmen, BÖrİ Alamut’tan gön­derilen iki Bâtınî tarafından 5 Cemâziyelevvel 525’te boynundan ve böğründen hançerlenerek ağır bir şe­kilde yaralandı. Türk kıyafetinde asker olarak Bori’nin Horasanlılardan kurulu muhafız birliğine giren bu Bâtınî fedai­leri orada öldürüldüler.

Bu sırada, Abbasî Halifesi Müsterşid-Billâh ile anlaşmazlığı uzun bir süredir devam eden Hille’nin Arap Emîri Dübeys b. Sadaka Börİ’nin askerleri tarafından yakalandı. Halife Böri’ye haber gönderip onu kendisine teslim etmesini istedi. Ancak Musul Atabeği Zengî Dübeys’in Bori’nin elinde esir olduğunu öğrenince, muhtemelen Büyük Selçuklu Sultanı Sen-cer’in emriyle. Böri’ye haber gönderip Dübeys’i kendisine teslim ederse karşı­lığında elinde esir olan oğlu Sevinç ile kumandanlarını serbest bırakacağını ve ayrıca 30.000 dinar Ödeyeceğini vaad et­ti. Böri daha önce halifeye söz vermiş olmasına rağmen oğlu ve kumandanla­rını kurtarabilmek için Zengî’nin teklifi­ni kabul etmek zorunda kaldı.

Oğlu Sevinç’i bu şekilde Atabeg Zengi’nin elinden kurtaran Böri, daha Önce almış olduğu yaralardan kurtulamaya­rak 21 Receb 526 günü öldü. Yerine oğlu Şemsülmülûk İsmail geçti. Dımaşk (Şam) Atabegliği ve Tuğteginliler denilen bu sülâleye onun adı­na nisbetle Bönler de denilmektedir.

Böri Haçlilar’a ve Bâtınîler’e karşı ba­şarılı bir mücadele vermiştir. Onun za­manında Dımaşk’ta medreseler, hamam­lar, camiler ve su kanalları inşa edilmiş­tir. el-Medresetü’l-Muîniyye (1130), el-Medresetü’t-Tarhâniyye (1131), el-Medresetü’l-Hâtûniyye (1132) Böri zamanın­da yapılan Hanefî medreseleri idi. Onun döneminde Dımaşk’ta iktisadi hayatla birlikte ilim ve fikir hayatı da çok geliş­ti. Başta İbnü’l-Hayyât olmak üzere Şe-refeddin İbnü’l-Kayserânî gibi birçok şair şiirlerinde Böri’yi övmüşlerdir. Böri dev­rinin kâtiplerinden olan şair Ebü’l-Ha-san b. Ebü’l-Hayr ed-Dımaşki de ölü­münde ona bir mersiye yazmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi