Boğazköprü Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Boğazköprü, Sivas yakınında XVI. yüzyıla (?) ait köprü.

Sivas’ın 10 km. kadar doğusunda Kı­zılırmak üzerindedir. Yaptıran kişi ve ya­pım tarihi hakkında açık bilgi bulunma­yan köprünün bazı kaynaklarda Ortaçağ’a ait olduğu söylenmekte İse de eser üze­rinde yapılan yeni bir araştırma, kitabe­sinden 1525 yılında inşa edildiğinin an­laşıldığını haber vermektedir. Bir taşı üzerinde görülen Eustatheos adıyla 1910 rakamından, bu tarihte bir Rum usta veya kalfa tarafından tamir edildiği sanılmaktadır.

Köprünün uzunluğu 102 m., genişliği 4,45 metredir. Kesme taştan inşa edil­miş olup muntazam yontulmuş korku­luklar ve sivri kemerli altı göze sahiptir. En geniş kemer açıklığı 9 m. kadardır. Kemerlerin aralarındaki ayaklarda menba tarafında üçgen sel yaranlar vardır ve bunlar mansap tarafında yarım yu­varlaktır. Köprünün Karayün istikame­tindeki ucunda yine muntazam kesme taşlardan yapılmış küçük bir oda bulun­maktadır. Odanın, kitabenin de üzerin­de yer aldığı yayvan kemerli girişi itinalı bir işçilikle yapılmış ve sade bir silme ile çerçevelenmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi