Bişr bin Asim Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi, -Sahabi-

Bişr b. Âsim b. Abdillâh el-Mahzûmî Hz. Ömer tarafından Hevâzin kabilesine zekât memuru olarak gönderilen sahâbî.

Bazı kaynaklarda Bişr b. Âsim el-Mah-zümî’den başka bir de Bişr b. Âsim b. Süfyân es-Sekafî adlı bir sahâbîden söz edilerek Hz. Ömer’in bu ikincisini zekât memurluğuyla görevlendirdiği ileri sü­rülmüş ve bu iki isim birbirine karıştı­rılmıştır. Ancak İbn Hacer Bişr b. Âsim b. Süfyân’ın tebeü’t-tabiînden olduğu­nu kesin bir şekilde belirtmiş, zekât me­muru olarak tayin edilen kişinin Bişr b. Âsim b. Abdullah olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Hz. Ömer Bişr’i Hevâzin kabilesine ze­kât memuru olarak tayin ettiği zaman Bişr bu göreve gitmekte ağır davrandı. Hz. Ömer ona görev mahalline niçin git­mediğini ve halifeye itaat etmenin ge­reğine inanıp inanmadığını sordu. Bişr halifeye itaat hususunda bir tereddüdü bulunmadığını, fakat Hz. Peygamber’den müslümanların herhangi bir işini üstle­nen kişilerin kıyamet günü cehennem köprüsünde hesaba çekileceklerini, gö­revini iyi yapanların kurtulacağını, yap­mayanların ise köprüden aşağı yetmiş yıl (harîf) boyunca yuvarlanacağını biz­zat duyduğunu, bu sebeple verilen işi yapmakta tereddüt ettiğini söyledi. Ha­lifelik yükünün ağırlığını bu vesileyle bir kere daha hisseden Hz. Ömer fevkalâde üzüldü.

Bu olaydan başka hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Bişr’in nerede ve ne zaman vefat ettiği bilin­memektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi