Tarihi Eserler

Beyoğlu Mezarlığı Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beyoğlu Mezarlığı, İstanbul’da bugünkü Tepebaşı semtinden başlayarak Kasımpaşa’ya inen yamaçları kaplayan alanda günümüzde ortadan kalkmış büyük bir mezarlık.

Galata semtini çevreleyen Ceneviz sur­larının hemen dışından itibaren Kasım­paşa sırtlarına kadar devam eden büyük ve sık servilerle kaplı yamaçlar Beyoğlu Mezarlığı’nı meydana getirirdi. Jak Pervitich’in 1926 tarihli sigorta haritalarının 21 ve 22 numaralı paftalarında ve İstan­bul Belediyesi’nin 1934 şehir rehberinin 16. paftasında eski adıyla Tozkoparan, bugünkü adıyla Refik Saydam caddesi­nin Halic’e bakan batı bölgelerini teşkil eden saha, kadastronun 108 ve 11

2. paf­talarında 867, 868 ve 87

2. adalar me­zarlık olarak gösterilmiştir.

Şişhane semtinden başlayarak Kasım­paşa’da Yahya Kethüda mahallesinin üst kısmına kadar uzanan bu mezarlığın ara­sındaki ufak tâli yolları sonradan insan­ların gelip geçme yolu olarak kullanma­ları sonucu bunlar sokak haline getiril­miş, böylece mezarlık parçalara ayrılmış­tır. Galata surunun hemen yanından iti­baren Şişhane Yokuşu başında günü­müzde Lohusa Hatun Türbesi olarak ad­landırılan Meyyitzâde Türbesi’nin bulun­duğu yerden başlayan Beyoğlu Mezarlığı’nın ilk bölümü ile bunu takip eden Çürüklük Kabristanı olarak adlandırılan ikinci bölümde çok eskiden Ceneviz ve Rum mezarlıkları bulunuyordu. Üçüncü bölüm, meşhur Türk okçularından Toz­koparan Ahmed Efendi’ye izafeten Toz­koparan Mezarlığı adıyla anılır. Son bö­lüm ise Âşıklar Mezarlığı bölümüdür.

Âşıklar Mezarlığı’nda halen kısmen di­kili, kısmen gömülü mezar taşları mev­cuttur. Burada yapılan hafriyatlarda bir­çok mezar tesbit edilmiştir. Tersâne-i Âmire’nin bu bölgede bulunmasından ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname ‘sinde Ka­sımpaşa halkının asker, esnaf ve tarikat ehli olarak üç gruptan meydana geldi­ğinin belirtilmesinden de anlaşılacağı gibi Beyoğlu Mezarlığı’nda denizcilerle bazı esnaf ve tarikat mensupları defnedilmiştir.

Beyoğlu Mezarlığı’nın Şişhane başın­daki ilk ve eski bölümünde Evliya Çele­bi’nin babası Derviş Mehmed Zıllî ve an­nesi, dedesi Timurcu Kara Ahmed, onun dedesi Timurcu Yavuz Özbek, annesi ve akrabaları gömülmüşlerdir. Şişhane bö­lümünün ucu Tünel’in yukarı ağzının bu­lunduğu yere kadar uzanıyordu. XVIII. yüzyılda tünelin kazılması sırasında ça­lışmaları yürüten Fransız mühendisi Gavand bu mezarlığa zarar vermemeye dik­kat etmiştir. Buranın devamı olan Çürük­lük bölümünde ise Kasımpaşa tekkele­rine müntesip dervişler ve tarikat men­supları ile bir kısım esnaf defnedilmiştir. Yaklaşık 400 senelik bir maziye sa­hip bulunan Beyoğlu Mezarlığının Çü­rüklük Kabristanı içinde bir mesire yeri. Âşıklar Mezarlığı bölümünde de Safa Meydanı ve dua yeri gibi özel mahaller vardı. Beyoğlu Mezarlığı’nda aile sofala­rı yer almışsa da günümüzde bunlar­dan hiçbiri kalmamıştır. Mezarlığa 1860-1864 yılları arasında defin yapılmadı­ğı gibi mevcut mezarlar başka bir yere nakledilmeyerek olduğu gibi bırakılmış ve harap olmuştur. Bu mezarlığın son parçalan da Cemal Paşa’nın Bahriye Na­zırlığı sırasında onun emriyle kaldırıl­mıştır (1914). 1935’lere kadar Kuledibi’nin Yüksekkaldırım tarafında mezarlık­tan bir parça durmaktaydı. Bu tarihte mevcut taşlar sökülüp arazi set haline getirilmiş ve üzerine açık hava kahvesi kurulmuştur. Günümüzde ise mezarlığın hiçbir izi kalmamıştır.

Beyoğlu Mezarlığı’nda medfun bulu­nanlardan tesbit edilebilenler şunlardır: Evliya Çelebi’nin ailesi, Hüseyin Çelebi Efendi (1052/1642-43], Yelkenci Musta­fa Efendi (1161/1748), Molla Mehmed (1171/1757-58), Yanık Şeyh Ahmed Efen­di (1187/1773-74), Zeyneb Tûtî Hanım (1200/1785-86), Rukıye Hanım {1220/ 1805-1806), Abdülahad Efendi kerimesi Emine Hatun (1233/1817-18), Kâdirî şey­hi İsmail Efendi, Üsküdar’da Toygartepe Rifâî Tekkesi’nin şeyhi Saçlı Şeyh Hüseyin el-Hâdî Efendi.

Diyanet İslam Ansiklopedisi