Tarihi Eserler

Beşir Ağa Kütüphanesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beşir Ağa Kütüphanesi,Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından İstanbul Cağaloğlu’ndaki külliyesinde 1745 yılında kurulan kütüphane.

Beşir Ağa’nın kurduğu kütüphaneler arasında en zengin koleksiyona sahip ola­nıdır. Kütüphane odası caminin bitişiğin­de olup kapısı camiye açılmaktadır. Receb 1158[2] tarihli vakfiye­sine göre bu kütüphanede dört hâfız-ı kütüb ve bir mücellit görev yapmaktay­dı. Üçüncü hâfız-ı kütüb ayrıca kütüpha­nenin kapıcılığıyla da görevlendirilmişti.

Kütüphane, kuruluşundan bir süre son­ra tesbit edilemeyen bir tarihte, hâfız-ı Beşir Ağa Camii ile bitişiğindeki kütüpham Cağaloğlu / İstanbul kütüblerinin vakfiyedeki şartlara aykırı olarak beş günlüğüne bazı kitapların kü­tüphane dışına çıkmasına izin verdikle­rinin ve bunun sonucu olarak da bir kı­sım kitapların kaybolduğunun tesbit edil­mesi üzerine gerekli düzenlemeleri ya­pabilmek gayesiyle bir süre kapatılmıştı. Rebîülevvel 1198’de yapılan sayımda otuz sekiz kitabın kaybolduğu anlaşılmış, geri kalan 676 kitap hâfız-i kütüblere teslim edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra kütüphane tekrar hiz­mete açılmıştır.

Kuruluşundan sonra yapılan bazı ba­ğışlarla koleksiyonu zenginleşen Beşir Ağa Kütüphanesi bugün Süleymaniye Kütüphanesî’nde Beşir Ağa adıyla ayrı bir bölüm olarak muhafaza edilmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi