Beşir Ağa Kütüphanesi -Eyüp- Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beşir Ağa Kütüphanesi, Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından Eyüp’teki dârülhadisinde 1735 yılında kurulan kütüphane.

Beşir Ağa’nın İstanbul’da kurduğu bu ikinci kütüphane 1148’de (1735) düzen­lenen vakfiyesine göre dinî ilimlerle İlgi­li küçük bir koleksiyondan meydana gel­miştir. Kütüphanede üç hâfız-ı kütüb ile bir kâtib-i kütüb görevlendirilmişti. Vak­fiyede ayrıca hâfız-ı kütüblerden ikisinin medrese öğrencileri arasından seçilmesi istenmekte, diğer hâfız-ı kütübün ise medrese dışından âlim, fâzıl ve dindar bir kişi olması şart koşulmaktadır.

Kütüphanenin küçük koleksiyonu, 1156 (1743) yılında Râbia Hatun’un daha ön­ce Ayasofya Kütüphanesi’ne vakfettiği kitapların bu kütüphaneye nakli ile ol­dukça zenginleşmiştir.

Beşir Ağa Kütüphanesi bugün Süley­maniye Kütüphanesi’nde Beşir Ağa (Eyüp) adıyla ayrı bir bölüm olarak muhafaza edilmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi