Bera bin Malik Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

el-Berâ’ b. Mâlik b. Nadr el-Hazrecî (ö. 20/641) Cesaret ve kahramanlığı ile meşhur sahâbî.

Hazrec kabilesinin Neccâr oğulları sü­lâlesine mensup olup meşhur sahâbî Enes b. Mâlik’in kardeşidir. Bazı kaynak­larda baba bir kardeş oldukları belirtil­mektedir. Hudeybiye’de Resûlullah’a biat edenler arasında o da vardı. Bedir Gazvesi dışındaki bütün gazvelerde Hz. Peygamber’in yanında yer aldı. Müseylimetülkezzâb üzerine Hz. Ebû Bekir’in gön­derdiği orduya katıldı. Müseylime asker­leriyle beraber, her yönden tahkim edil­miş ve içerisinde cereyan eden çetin sa­vaş sebebiyle sonraları “hadîkatü’l-mevt” (ölüm bahçesi) denilen bir mevkide mev-zilenmişti. Buraya hiçbir yerden girme imkânı bulunmadığından Berâ mızrak­lar ucunda havaya kaldırılan bir kalkan içinde içeriye fırlatılmasını ısrarla istedi. Bu şekilde oraya girdikten sonra etrafı­nı kuşatan düşman askerleriyle çarpı­şa çarpışa giriş kapısına kadar ulaştı ve müslümanlann içeri girmesini sağladı. Ancak seksenden fazla yara aldı. Teda­visiyle bizzat Hâlid b. Velîd’in bir ay ka­dar meşgul olması sonucu iyileşebildi.

Berâ Hz. Ömer devrinde İran’ın Fars bölgesindeki fetihlere katıldı. Olağan üs­tü cesaretinin müslümanların hayatını tehlikeye sokabileceğini düşünen Hz. Ömer hiçbir savaşta Berâ’ı kumandan tayin etmemiş, hatta sırf bu sebeple ku­mandanlarına gönderdiği bir mektupta ona bu tür bir görev verilmemesini ha­tırlatmıştı.

Hz. Peygamber bir hadisinde Berâ’ın manevî değerine işaret ederek şöyle bu­yurmuştur: “Saçı başı dağınık olduğu, eski elbiseler giydiği için kendisine önem verilmeyen öyle kimseler vardır ki şöyle olsun diye dua etseler Allah isteklerini geri çevirmez. Berâ b. Mâlik de bunlar­dandır”[184]. Nitekim savaşlarda zor durumda kalan müslü-manlar ona başvurarak Allah Teâlâ’dan zafer niyaz etmesini isterlerdi. Tüster muhasarasında da müslümanların aynı isteğiyle karşılaşınca onlara zafer, ken­dine şehidlik niyazında bulundu; netice­de kale düştü, Berâ da şehid oldu. Muh­telif savaşlarda düşmanla yaptığı teke tek vuruşmalarda yüz meşhur muharibi öldürmesiyle de ünlüdür. Sesi çok güzel olduğu için Hz. Peygamberin seferle­rinde zaman zaman, süratli gitmeleri için nağmelerle develeri coştururdu.

Diyanet İslam Ansiklopedisi