Behramkale Köprüsü Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Behramkale Köprüsü, Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde Osmanlı devrine ait köprü.

Behramkale’nin yakınından geçen Tuz­la çayı üzerinde olan bu köprünün yapı­lış tarihi ve yaptıranı bilinmemektedir. Fakat mimarisi bakımından Osmanlı dev­ri Türk sanatının klasik dönemine (XV-XVII. yüzyıl) ait olduğu tahmin edilmek­tedir. Cevdet Çulpan, bu köprünün Ezi­ne’deki 784 (1382) tarihli Asılhan Bey Köprüsü’ne benzerliğinden hareketle bu­nun da o tarihlere doğru inşa edilmiş olabileceği ihtimalini İleri sürer.

Behramkale Köprüsü sivri kemerli üç gözlü, nisbeten ufak boydaki köprülerin güzel bir örneğidir. Büyük göz 15 m., yanlardakiler ise 7 m. kadar açıklığa sa­hiptir. Kemerlerin muntazam ve oldukça itinalı işçiliğine karşılık bilhassa bü­yük kemerin iki yanındaki dolgular dev­şirme taşlardan gelişigüzel yapılmıştır. Bu kısımlar belki de geç bir devirde ta­mir görmüştür. Ancak yine Behramkale’de Murad Hüdavendigâr Camii’nin de böyle devşirme malzeme ile yapıldığı dü­şünülürse bu ihtimal zayıflar. Semerdarm şeklinde ortaya doğru yükselen köprünün iki yanında kalın taş levhalar­dan korkuluklar vardır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi