Bayraktar Camii Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Bayraktar Camii, Kıbrıs’ta, adanın fethi sırasında surlara ilk bayrağı diken alemdarın hâtırasına yaptırılan cami.

İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Bayraktar Camii’ne Şehid Alemdar Ca­mii de denildiğine göre, Kıbrıs’ın fethi sırasında Lefkoşe Kalesi’nde Costanza tabyasına ilk bayrağı diker­ken şehid düşen alemdar veya bayrak­tarın hâtırasını yaşatmak için yaptırıldı­ğı anlaşılmaktadır. Şehid alemdarın kab­ri veya makamı da bu küçük caminin hemen yanındadır. Bayraktar Camii ka­pısı üstündeki manzum çok uzun kitabe­sinden anlaşıldığına göre Sultan II. Mahmud devrinde 1236’da (1820-21) Kap­tan Abdullah Paşa tarafından önemli öl­çüde tamir ve ihya ettirilmiştir. Tamiri yaptıranın 1234 Ramazanında kaptan-ı derya olan Abdullah Pa­şa olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek bir tabya üstünde inşa edilen cami 1962 ve 1963 yıllarında Rumlar tarafından ge­niş ölçüde tahrip edilerek minaresi de yıktırılmıştır. Ayrıca içinde şehid bayrak­tarın sandukası ile bir de sancak bulunan türbesi bomba konularak tahrip edil­miştir.

Bayraktar Camii mimarisi itibariyle önemli bir özelliğe sahip değildir. Kare biçiminde olan binanın giriş tarafındaki köşe bölünerek küçük bir türbe haline getirilmiştir. Bu türbeden itibaren kıble duvarına kadar cami hariminin sol ta­rafı ziyaret yeri olduğu söylenen bir du­varla bölünmüştür. Türbe duvarına biti­şik olarak da kısa gövdeli bir minare ya­pılmıştır. Cami girişinin önünde üç sivri kemerli bir son cemaat yeri vardır. Bi­nanın üstü çift meyilli, kiremit kaplı bir çatı ile örtülüdür. Son cemaat yerinin ise öne meyilli yine kiremitli bir çatısı bulunur.

İçerideki mihrap binanın tam ekse­ninde olmayıp solda bulunduğuna göre yandaki ziyaretçiler bölümünün aslında cami mekânına ait olduğuna ve sonra­dan bölündüğüne ihtimal verilmektedir. Yan duvarlar Kıbrıs’ın gotik kiliselerin­de olduğu gibi destekleme payandaları­na sahiptir. Bu da binaya Türk mimari­sine aykırı düşen bir görünüm verir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi